Prosjektet Skeikampen Utvikling er godt i gang. I høstferien var de fleste av aktørene samlet til prosjektmøte på Skeikampen. 

Flere viktige tema sto på dagsorden  på møtet der  både utbyggere, reiselivsaktører, Skeikampen Pluss og velforeningene for hytteeierne samt Thon systemet var deltakere. 

Hentet fra www.gausdolen.noOlav Iverslien,  22.10.14 

Reguleringsbestemmelser var ett av temaene, og fra kommunen ble det orientert om at de nå var i ferd med å myke opp dette både for nye reguleringsplaner og å se på muligheter i eksisterende felt. Dette for å imøtekomme mer moderne byggestil og ha en mere fleksibel utbygging på hyttesektoren. Fra utbyggernes side ble det understreket at mindre rigide planbestemmelser både med utforming av hyttebygg og størrelser på tomter var svært viktig. Sammen med den kommunale støtten til Skeikampen Pluss ble dette framhevet som det viktigste kommunen kunne bidra med for positiv utvikling på Skei.

Fra velforeningene ble det orientert om de to pågående markedsundersøkelsene. Det er sendt ut ca 800 spørreskjema til de som har hytte på Skei for å avdekke behov og ønsker samt kartlegge bruksmønsteret for hytter. Samtidig går en undersøkelse til næringslivet i Gausdal for å få synliggjort hyttemarkedets betydning for omsetning og sysselsetting i bygda. Undersøkelsen er i regi av Norsk Turistutvikling som samarbeider med Sammenslutningen av velforeningene og Gausdal Næringstorg. Jens Engelstad kunne rapportere at svarprosenten for undersøkelsen mot hytteeierne var svært god allerede. Undersøkelsen foregår nettbasert/elektroniske svar. 

Hyttemessa på Hellerud våren 2015 var et annet viktig tema. Det var stor enighet om å framstå samlet der på en fellesstand som kunne vise alt hva Gausdal står for fra tilbud om hyttetomter , aktivitetstilbud, mat, kultur og reiseliv. Gausdal Næringsforum jobber videre med en fellessatsing her. De vil også avklare om det er interesse foren egen messe på Skei i vinterferien 2015. 

Det var stor interesse for presentasjon av status for Skeikampen Skiarena som Kristian Nordlunde hadde. Det er nedlagt et imponerende arbeid her i forhold til avklaring med grunneiere, utarbeidelse av reguleringsplaner, detaljplanlegging av selve skistadion og avklaring av muligheter for å søke tippemidler. Alt er nå på det meste klart og i disse dager stiftes utbyggerselskapet der eierne er Skilagene i Gausdal ( Follebu, Gausdal og Vestringen) samt Tretten Skiskytterlag og Skeikampen Pluss. Det planlagte anlegget skal inneholde 4 km asfaltert lysløype, 8 km sammenhengende lysløyper, målhus og speakerbu samt skiskytterarena med 30 standplasser. Alt prosjektert etter internasjonale krav og mål. Det er i alt fire trasseer i området  med  forskjellige avkortninger , totalt 11 km skiløyper. Det skal kunne avholdes stevner av internasjonal karakter i både fristil, klassisk, sprint og skiskyting  her. Anlegget skal bygges på vestsida av Skieselva med adkomst fra det gamle renseanlegget. Ny bru over elva kreves og det knyttes opp mot en eventuell  senere ny vegtrase til Austlid. På sikt tenker en seg asfaltering i den nye lysløypa opp mot Skitorget på Skei og en kan derved tilby en «lukket» treningsløype for rulleski med den store sikkerhetsfaktor det betyr. Ting ellers som taler for Skiarena på Skei er tidlig snø, godt utbygd infrastruktur som f.eks  overnattingskapasitet. Med dette løftet vil Skei a opp konkurransen med de andre store aktørene her som  Sjusjøen og Beitostølen. Mange tok til orde for at dette var helt avgjørende for framtida på Skei. 

Et annet avgjørende tiltak er å få på plass en markedsperson som vil ta tak i utvikling av hele destinasjonen og samle alle krefter til samarbeid om dette. Morten Thorvaldsen bekreftet at Thon-systemet tenker i samme bane og vil ha dette på plass så raskt som mulig.  Når det gjelder Skistadion så av sluttet Nordlunde med å si at «Vi Skal realisere Skeikampen Skiarena og det blir viktig for både Skeikampen og hele Gausdal» Prislappen fullt utbygd er kalkulert til 27 mill + mva. Anlegget kan utbygges etappevis og målet er å få avskoget området nå tidlig vinter og derved få prepareringsmaskinene til å kjøre noen av sløyfene alt i vinter. 

Som vi ser skjer det mye positivt på Skei for tida. Dette prosjektet avsluttes til våren , men det virket tydelig at behovet for en videreføring med et fast samarbeidsforum og en drivkraft for felles satsing og samarbeid er en forutsetning i fortsettelsen.I etterkant av møtet har det vært kontakt mellom kommunen og Skeikampen Pluss. Dette driftsselskapet har levert årsrapport for 2013 og skal nå inngå en ny partnerskapsavtale nå for en ny treårsperiode med Gausdal kommune. På bakgrunn av budsjett og planer søker de om å få det kommunale årlige tilskuddet hevet fra 800 000 til 1.100 000. Det er i stor kontrast til den foreslåtte reduksjonen i langtidsbudsjettet fra budsjettbehandlingen i 2013. Med alle disse positive og ekspansive tiltak som nå er i gang rundt Skei vil det nok være litt av en politisk utfordring å forta en slik reduksjon. Når budsjettet for 2015 legges fram om en 14 dagers tid vil vi se hva forslaget går ut på. Mange gode krefter drar nå i lag for et enda bedre tilbud på Skei det bør alle merke seg.