I juni hadde Jens Engelstad en samtale med Steinar Svensbakken i Innlandet fylke, vedr. trafikksituasjonen på Skei
Sist oppdatert 07.07.2020

«Viser til hyggelig telefonsamtale i dag vedrørende ulike trafikksikkerhetstiltak på Skeikampen.

Veien fra Svingvold vil fra medio august og til slutten av september bli preget av vegarbeide. Her vil vi før vi legger ny asfalt på hele strekningen foreta en dybdestabilisering slik at det nye asfaltdekket får en betraktelig lengre levetid. Samtidig vil vi kontrollere stikkrenner og drenering og utbedre grøfter der det er behov slik at vannet får fri passasje. 

Ved Killibrua like nord for Svingvold er det planer om å fjerne mye av vegetasjonen for å gi bedre sikt samt forhindre skyggeparti som fører til mindre rimdannelse på vegen når frosten kommer. Ved brua er det også planer om å sette opp nytt rekkverk sør for denne. Asfalten vil også bli lagt på de nye busslommene som nå Gausdal kommune planlegger ved avkjøringene til de ulike hyttefeltene i Skeislia.

Vi er nå i oppstarten med det nye handlingsprogrammet for fylkesvegene for perioden 2022-2025 hvor alle investeringer på fylkesvegene skal være med. Her har Gausdal kommune gitt sitt innspill. I den sammenhengen ser vi nå på svingen nord for Killiabru hvor vegen er både smal og uoversiktlig. I dag starter vi arbeidet med å masseberegne en utvidelse av stedet for å se på muligheter og kostander. 

Det har vært ønske om å anlegge en fotgjengerovergang ved Skeikampen fjellandsby hvor det nå er tilrettelagt med et krysningssted. Vårt ønske er å få ned hastigheten på stedet og dette oppnår vi best ved å bygge to fartshumper ca 75 meter på hver side av krysningstedet. Markert gangfelt er ofte med å skape en falsk trygghet og derfor velger vi her å bruke to fartshumper. 
Ny bussholdeplass planlegges ved innkjøringen av Gausdal Høyfjellshotell hvor rutebussen til Lillehammer og Segelstad bru kan snu. Denne blir tegnet i disse dager og vi håper at denne skal være klar i høst. 

Vi har søkt Statens vegvesen (som har ansvaret for alle fartsgrenser i landet) om ulike endringer av fartsgrensen på Skei og vi vil få godkjent at hastigheten settes ned til 60 km/t fra litt før den nye innkjøringen til skiarenaen og butikkområdet. Reduksjon av hastigheten til 40 km/t ved Skeikampen fjellandsby vil vi ikke få igjennom, men med anlegning av fartshumper og at brukerne av vegen er bevist sin egen rolle, så håper vi at fartsnivået skal gå ned. 

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for ca 7000 kilometer med fylkesveg og innbyggere i 46 kommuner. Vi har 85.000 hytter i fylket vårt og vi skal etter beste evne forsøke å gjøre en så god jobb for både gjester og faste innbyggere. Midlene er imidlertid begrenset, så mange prioriteringer må foretas.»

 

Jens Engelstad har følgende kommentarer etter kommunikasjon med fylket i dagene etter mottak av eposten:

  • Humpene ved fotgjengerovergangen ved Fjellandsbyen vil bli klart merket på begge sider av veien med vertikale «stolper» i gult og svart
  • Fylket har nå sett på kurvene ved Killiabru og det er behov for å fjerne ca. 7000 kubikkmeter masse for å kunne lage veien i dumpa ved Svingvoll noe bredere. De fraråder å begynne i svingene med mindre tiltak da risikoen for utglidning er stor. De skrinlegger ikke ønsket, men tar det med i runden med fylkets handlingsprogram samt Gausdal kommunes prioriteringer der dette tema ligger høyt oppe. De skal ha et ferdig forslag i slutten av oktober og etter offentlig høring vil det etter planen bli politisk behandling i juni 2021. I mellomtiden har de hatt befaring med entreprenør for å få tilbud på å fjerne mye av vegetasjonen i disse kurvene, noe som vil gi god sikt på tvers av dumpa så man kan se trafikken man vil kunne møter i dumpa.
  • Einar Einstad, Ivar Rusten og styret skal etter den foreløpige planen gjennomføre en befaring med ham i høstferien. Da vil vi ha muligheter for å komme med innspill, herunder nedjustering av fartsgrenser. Hvorvidt det er for sent for noen av innspillene vet vi ikke før vi har befaringen, men han er klar over at vi kan ha relevante innspill. De er kyndige folk på området i Innlandet fylke, bl.a. har Svensbakken for noen år siden arbeidet i SVV og han er godt kjent på Skeikampen.
  • Det arbeides med å få et politisk vedtak om at fylket kan overta den delen av fylkesveien på Skeikampen som går fra der fylkesveien i dag slutter (rett før avkjøringen til Austlid) og opp til busslommen. Dette innebærer at også de stykket vil kunne bli asfaltert og merket/skiltet med offentlige skilt.
 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Publisert 06.05.2020
 
Veien fra Svingvoll til Skeikampen skal etter planen freses/asfalteres høsten 2020. Dette kan åpne for at også andre trafikksikkerhetstiltak kan gjennomføres samtidig
 
«Samarbeidsutvalget og Skeikampen Pluss har siden 2013 arbeidet målrettet med trafikksikkerhet på strekningen Svingvoll-Skeikampen. En del har vi fått til, men på langt nær alt, noe som skyldes at Statens Vegvesen (SVV) etter vår oppfatning er særdeles restriktiv. Eller for å si det forsiktig; de er mer restriktive enn det regelverket som er utarbeidet av Vegdirektoratet sentralt, legger opp til.
 
Etter at ansvaret for fylkesveiene er ført over til fylkene, har Innlandet fylkeskommune invitert til dialog med kommunene. Dette har gitt som særdeles hyggelig resultat at Gausdal kommune nylig ble informert av fylkeskommunen om at strekningen Svingvoll-Skeikampen skal freses/asfalteres høsten 2020
 
Følgende epost er i disse dager sendt samferdselsansvarlig i Innlandet fylkeskommune fra Skeikampen Pluss og Samarbeidsutvalget:

 
Dette er en felles henvendelse fra:
Skeikampen Pluss (SK+) har som formål å drifte ikke kommersiell infrastruktur på Skei. De vedlikeholder og utvikler langrennsløper og turstier samt skilting av disse. Andelseiere i selskapet er grunneiere, næringsdrivende og utbyggere, og disse betaler årsavgift etter omsetning. Det er inngått partnerskapsavtale med Gausdal kommune, der det samarbeides om utbyggingsavtaler for ny infrastruktur og kommune yter et årlig tilskudd til selskapets drift gjennom denne avtalen. Hytteeiere i hele Skei område bidrar med årsavgift.
 
og
 
Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) som organiserer rundt 70% av alle fritidsboligeiere på Skei-Austlid-Raudsjøen. Se www.samarbeidsutvalget.no for mer informasjon.
 
Vi har samarbeidet i flere år for en bedring av trafikksikkerheten på Fylkesveien helt fra Svingvoll og opp til Skeikampen. Vi forstår det slik at du har et ønske om å møte ordførerne i kommunene i Innlandet Fylkeskommune for bl.a. å drøfte vei- og trafikkspørsmål, inkludert trafikksikkerhet. Vi ber om at vi får møte deg i den forbindelse, gjerne i fellesmøte sammen med Gausdal kommune kombinert med en befaring. Da kan vi i mer detalj utdype utfordringene.

Litt bakgrunnsinformasjon
I 2015, hadde SK+, og SU og Gausdal kommune et møte og en befaring med SVV. Møtet resulterte i en endring av hastighetsskiltingen på et lite stykke på Skeikampen samt at den farlige svingen rett vest for Svingvoll (heretter benevnt «dumpa») ble skiltet med farlig sving i begge retninger. Fartsgrensen ble imidlertid ikke endret fra 80km/t til 50km/t eller enda lavere, over denne korte, farlige strekningen. Helst burde veien blitt bygget om til en rett strekning, en mulig forbedring av situasjonen ble drøftet med SVV og grunneier. Det var enighet om at en mulig, rent foreløpig, løsning var å felle trær på begge sider av dumpa slik at det kunne bli åpen sikt over dumpa, noe som ville ha resultert i at sjåfører i bilene ville kunne se at de vil møte en motgående bil i selve dumpa. Dette ville grunneier avgi grunn til, hvilket han allerede hadde informert skriftlig om, men SSV fulgte dessverre aldri opp dette.

I slutten av 2018 sendte SK+ og SU sammen en ny henvendelse til kommunen der vi ba dem henvende seg til SVV på nytt etter at SVVs håndbok, utferdiget av Vegdirektoratet, i mellomtiden hadde gitt større åpning for lokale tilpasninger. Kommunen oversendte vår anmodning til SVV den 8. januar 2019 sammen med sin klare anbefaling på alle punkter (vedlegg 1). 22.11.19 mottok Gausdal kommune et avslag på alle punkter fra SVV (vedlegg 2). Den 4. mars 2020 sendte så kommunen en henvendelse til Innlandet fylke (vedlegg 3) der manglende trafikksikkerheten for fotgjengere på Skeikampen vare det sentrale tema. Kommunen unnlot imidlertid å ta opp problemet med dumpa ved Svingvoll i sin henvendelse ettersom de fant det mest hensiktsmessig å ta det opp i forbindelse med rulleringen av trafikksikkerhetsplanen i 2020. SK+ og SU var enig i dette, og for øvrig støtter vi selvfølgelig fullt og helt opp om kommunens henvendelse av 4. mars for det er bare spørsmål om tid før det skjer en alvorlig ulykke med påkjørsel av fotgjengere der.
 
Status
Ovennevnte utfordringer for trafikksikkerheten er ikke de eneste vi står overfor på den aktuelle strekningen. Vi er gjort kjent med at fylkeskommunen planlegger å frese/asfaltere fylkesveien fra Svingvoll og opp til Skeikampen i høst, og det er vi meget fornøyde med ettersom vi i flere år har uttrykt ønske om dette på vegne av alle fritidsboligeiere på fjellet. Vårt fokus har imidlertid i alle årene siden 2013 primært vært den manglende trafikksikkerhet for fotgjengere og kjørende.
Når det er sagt, er det ikke bare de trafikksikkerhetsproblemene vi nevnte innledningsvis som vi håper kan inkluderes i planleggingen og gjennomføringen av høstens asfaltering arbeider.

Vi kan oppsummere disse øvrige som følger:
• I 2018 sendte Jan Erik Kristiansen, styreleder i Vegselskapet Peer Gynt Vegen, en anmodning om omklassifisering av veg til Oppland fylke og SVV. Henvendelsen kom som et resultat av at SK+ og SU hadde tatt opp saken med styrelederen og anmodet ham om å søke om omklassifisering av veg. Henvendelsen fra styreleder ble liggende ubehandlet, så vidt vi forstår i påvente av en sammenslåing av Oppland og Hedmark fylkeskommuner til Innlandet fylkeskommune.
I april oversendte styrelederen anmodningen på nytt, først til postmottak i Innlandet fylkeskommune, senere også 28. april direkte til Helge Stikbakke (vedlegg 4). Anmodningen er et ønske om at Innlandet fylkeskommunen skal overta ansvaret for den delen av Peer Gynt Vegen som går fra der Fylkesveien i dag stopper på Skeikampen og opp til forbi busslommen ved innkjøringen til gamle Gausdal hotell. Det er rutebussene som benytter denne busslommen og snur der, hvilket gjør det ekstra naturlig at strekningen er en del av fylkesvegen. Det dreier seg om ca. 200 meter som allerede i dag er delvis skiltet som forkjørsvei. Dessuten er veien fra Austlid skiltet med vikeplikt. Dersom det blir aktuelt å vedta å omklassifisere Peer Gynt Vegen på denne strekningen, noe vi støtter 100%, håper vi at også den strekningen blir asfaltert og at  fotgjengeroverganger kommer på plass i forbindelse med «T-krysset»
 
• I dumpa ved Svingvoll bør veien, dersom det ikke blir uaktuelt å rette den ut på denne farlige strekning, utvides noe som et minimum, og hastigheten reduseres til 50k/t, eller aller helst 40km/t, gjennom Svingvoll og dumpa. På denne korte, men meget farlige strekningen, er det til stadighet nestenulykker og også en del ulykker. Vi er kjent med at Gausdal kommunes ordfører sendte deg en epost den 30. april om dette tema, og vi støtter fullt og helt hennes anmodning. Naturlig nok vil det være en fordel om dette arbeidet utføres før asfaltering finner sted.
 
• Det tør være kjent for Innlandet fylkeskommune at det nylig er anlagt en World Cup-standard langrenns- og skiskytterarena rett før man kommer til senterområdet på Skeikampen. På arenaen vil det bli arrangert store konkurranser i årene som kommer. Buss- og biltrafikken vil bli betydelig i forbindelse med slike arrangementer, og det bør i den forbindelse vurderes ytterligere trafikksikkerhetstiltak, ikke minst lavere fartsgrense på fylkesveien fra et stykke rett nedenfor innkjøringen til arenaen og helt opp til slutten av fylkesveien.

Oppsummering
Skeikampen Pluss og Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid støtter fullt og helt de tre nevnte innspill/anmodninger som er sendt Innlandet fylkeskommune. Vi ber om at disse, og de andre tiltakene vi anmoder om i denne henvendelse, ses i sammenheng og koordineres med asfalteringen til høsten.

Vi ber videre om et møte og en befaring for å drøfte de omtalte forhold, gjerne sammen med kommunen som vi samarbeider godt med om langt mer enn bare trafikksikring.
Med vennlig hilsen på vegne av Skeikampen Pluss og Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid
Jens N. Engelstad, styreleder i Samarbeidsutvalget
Tel. 90179821
 
 – – – – – – – – – – – – 
 
Vi er meget fornøyd med at fylkeskommunen nå prioriterer fresing/asfaltering. Dette skyldes at de får ekstraordinære midler i år. Når det er sagt, får vi håpe at asfalteringen, og også i aller høyeste grad de øvrige arbeidene, faktisk blir utført i 2020