Rådmannen la i dag fram sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan/ langtidsbudsjett for perioden 2017-2020.

Fra Gausdølen, forfatter Olav Iverslien 08.11.2016

Kort oppsummert kan en vel si at det inneholdt bruk av ostehøvelmetoden, nedskjæring på alle sektorer , der flere områder får reduserte rammer på opp mot 3 % mot inneværende år. En vil bruke lenger tid på omstillingsprosessen og i mellomtida bruke ytterligere av frie disposisjonsfond  til å saldere driftsbudsjettet.

Digitaliseringen av kommunal sektor ble tillagt stor vekt for å effektivisere alle områder innen kommunale tjenester. Det går på alt fra hjemmesider, søknadsskjema, kommunikasjon via nett til teknologi brukt i omsorgssektoren.

Eiendomsskatten

Eiendomsskatt er også sentral for å få sydd i hop et budsjett i balanse i 2017 og årene framover. Rådmannen foreslår å øke satsen fra 5 promille nå til 6 promille i 2017 og videre til maks-satsen 7 promille i 2018. Det som antagelig vil ha enda større betydning er at fordi bruk av eiendomsskatt  har vart i 10 år i 2018 vil det bli ny taksering av alle eiendommer. Det foreslås gjort i 2017. Anslaget på hvor mye takstgrunnlaget vil øke var fra 40 prosent og oppover. Dette vil føre til betydelig økning i utgifter til eiendomsskatt for de som eier egen bolig eller fritidseiendom i Gausdal. Størst virkning vil nok dette ha for eneboliger i sentrale strøk og fritidsboliger i sentrale hytteområder med godt utbygd infrastruktur som for eksempel på Skeikampen. Forutsatt at makssatsen på 7 promille beholdes vil kommunens inntekter fra eiendomsskatt øke til rundt 45 millioner i 2020 mot  ca. 24 millioner inneværende år.  I 2010 var denne posten på 12.3 millioner. Altså en firedobling på 10 år om enn noe ujevnt fordelt basert på soner og satser. Det blir interessant å se om Ap vil stå fast på sitt valgløfte om at denne skatten i inneværende valgperiode ikke skulle overstige 5 promille? Rådmannen var klar på at hvis man ikke ville øke inntektene fra eiendomsskatt måtte en foreta betydelige grep innen struktur på skole eller eldreomsorg.

Fondene krymper inn

Bankboka er snart tom. For å bøte litt på dette foreslår rådmannen å ikke bruke fondsmidler til finansiering av skoleutbyggingen på Fjerdum. Det var i finansieringsplane der forutsatt bruk av fondsmidler på 20 millioner kroner.  Frie fond utgjør i dag rundt  35 millioner. Av dette er det foreslått og saldere driftsbudsjettet med 19 millioner i 2017 og 12  millioner i 2018. Da er fondsreserven  nede på 3-4 millioner , eller i praksis alle reserver brukt opp om to år.

Hele økonomiplanen er på 85 sider og ligger nå ute på kommunens hjemmesider. Dokumentet inneholder fyldig informasjon om kommunens dårlige økonomiske situasjon og utfordringer framover. Vi nevner avslutningsvis i denne kortversjonen at gjelda som pr nå er omtrent like stor som driftsinntektene i 2018  vil stige til nærmere 130 % av inntektene og lånegjelda for Gausdal blir da på svimlende 620-630 millioner kroner.

Framdriften videre i budsjettarbeidet er at Formannskapet avgir sin innstilling om budsjettet på møtet 22. november og det vedtas endelig i kommunestyret 15.desember.