Oppfordring om å fjerne grus fra kummer

Vi videreformidler følgende beskjed fra Gausdal kommune: Gausdal kommune har mange kilometer med vann og avløpsrør samt kummer i hyttefeltvegene på Skei,  som betjener bla.a fritidsbebyggelse. I forbindelse med grusing av vegene som er utført de siste årene ser vi nå at mange kummer er blitt skjult under ett gruslag og er ikke synlige lenger. […]

Nye medlemmer til SU-styret ønskes

Valgkomiteen for Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeningen på Skei-Austlid er godt i gang med sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til styret. Samarbeidsutvalget representerer 23 vel/hytteeierforeninger/sameier, og ca 1200 fritidsboligeiere i området.  Årsmøtet skal velge 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år av gangen. Styret praktiserer oppmøte på styremøtene også for varamedlemmene, slik at disse […]

Oppdatering om eiendomsbeskatningen

Gausdal kommune har i sitt svarbrev til Sivilombudet (sendt 05.01.2024) fastholdt at kommunen hadde rettslig grunnlag til å foreta ny alminnelig taksering gjeldene fra 2021, samt at de kunne benytte 30 % reduksjonsfaktor.Kommunen har mao. ikke tatt Sivilombudets uttalelse, datert 13.juni 2023,  til følge. Samarbeidsutvalget legger til grunn at Sivilombudet vil forfølge kommunens manglende oppfølgning av […]

Dialogmøte med Gausdal kommune

Dialog-møte mellom Gausdal kommune og SU, samt andre hytteforeninger i Gausdal ble avholdt 25. august. Vedlagte følger referat (noe forsinket fra kommunen). Det vedlagte innlegget fra landbrukskontoret kan være av interesse for mange.  OPPSUMMERING DIALOGMØTE MED FRITIDSBOLIGEIERNE AUGUST 2023 Presentasjon Landbruk Presentasjon_dialogmøte_250823_ordfører

Oppdatering på fiberutbygging

Ved inngangen til september ’23 har Samarbeidsutvalget (SU) mottatt følgende informasjon om status på bredbåndutbygging på Skei og Austlid: HomeNet: De har nå ferdigstilt det meste av gravearbeidet på Skei-Austlid i områder der de har mulighet og ambisjon om å levere. Hovedkabel fra Svingvoll til Kankerud ferdigstilles innen 8 september. Oppkobling av alle hytter skjer […]

Varsel om detaljreguleringsplan for Segelstadseterlykkja

Det opplyses om at Gausdal kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring for Segelstadseterlykkja. Dokumentene kan leses på kommunenes nettside her: https://www.gausdal.kommune.no/detaljreguleringsplan-for-segalstadseterlykkja-varsel-om-oppstart-og-hoering-av-planprogram.6610248-172355.html. Merk at det er åpent informasjonsmøte på Thon Hotel Skeikampen i Hotellvegen 3, den 17.08.2023 kl. 18:00-20:00.

Positivt om eiendomsbeskatningen

Sivilombudet har ferdigstilt sin vurdering av eiendomsbeskatningen i Gausdal. Vedlagte notat beskriver SU sin vurdering slik saken nå står: Eiendomsskattesaken – orientering til medlemsforeninger For hele saken se: https://www.sivilombudet.no/uttalelser/eiendomsskatt-adgangen-til-a-omtaksere-i-en-lopende-takseringsperiode/ Gausdal hadde i utgangspunktet frist til 1. desember 2023 til å avklare hvordan de stiller seg til Sivilombudets vurdering. Denne fristen er forlenget til 15. januar 2024.

Informasjon fra kommunen sommeren 2023

SU har mottatt en informasjonspakke fra Gausdal kommune som er gjengitt under. Arealplaner Det er nå litt færre reguleringsplaner på gang i våre fjellområder. På Skei er reguleringsendringen for Svarttjernlia nord akkurat vedtatt. Sammen med Kjoslia gir dette en god reserve av regulerte hyttetomter på Skei. Som kjent bygges det færre hytter i Skei-området nå […]

Løypekjøring på Skei

Etter de foruroligende meldingene om at vi ville miste flere populære skiløyper på Skei, har «Samarbeidsutvalget for fritidsboligeiere på Skei-Austlid» tatt initiativ til en dialog med styret i Skeikampen pluss.

Ønsker du fiber på hytta?

MERK: Det er uklarheter knyttet til HomeNet sin videre fremdrift med tanke på videre utbygging og oppkobling av eksisterende installasjoner. SU oppdatering SU har fått fra HomeNet er per 12. juni 2023 og lyder: «Vi er dessverre noe forsinket med fibertilførselen i området. Fibertilførselen skal etter planen være på plass i løpet av august/september i […]