SU har mottatt henvendelse fra et medlem som henviser til en dom fra Fjord kommune på Vestlandet, der kommunen ikke hadde hjemmel til å kreve årlig betaling da det ikke ble feiet. SU har vært i kontakt med Gausdal Kommune, ved seksjonsansvarlig for brann, som forteller at kommunestyret kan fastsette gebyr for feiing. Gebyret kreves inn årlig, selv om feiing gjennomføres omtrentlig hvert sjette år. Det blir allikevel gjennomført brannforebyggende arbeid hvert år. Med hjemmel i Brann –og Eksplosjonsloven §28, kan kommunestyret selv fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune har nyllig fastsatt egen forskrift om dette, med ikrafttredelse 1.11. då. Av § 7 fremkommer det at størrelsen på gebyrene fastsettes årlig med likt beløp av det enkelte kommunestyre for det påfølgende år. Forskriften erstatter kommunens lokale forskriftsbestemmelser om feiegebyr i kommunens gebyrregulativ –gjeldende fra 2016. Forskriften ble sendt på høring 24.april då., med høringsfrist 31.mai då.

Fjord kommune hadde ikke slik forskrift. Årlig gebyrinnkreving var derfor ikke var hjemlet. SU sin vurdering er at Gausdal Kommune har hjemmel til å kreve inn gebyret årlig i det omfang de nå gjør.