INFORMASJON OM FUSJON AV VEGEN SKEI – AUSLID/GLÅMHAUGEN og LISETERVEGEN (fra Glåmhaugen-Liseter og ned til Kleva, hvor den møter fylkesveg 336 Lishøgdvegen).

Status 25.08.2017

Som hytteeierne langs de to bomvegene vet, har Jordskifteretten i noen tid behandlet forslag til fusjon av de to bomvegene.  Prosessen nærmer seg slutten. Forslaget går ut på at de to veglagene fusjoneres til ett veglag fra 1.jan.2018. Målet er å få automatiske bomstasjoner i hver ende av den fusjonerte vegen.  Hensikten er å få et system som sikrer at dagsturister, næringslivet og andre kjørende betaler bomavgifter for å kjøre på strekningen.  Det arbeides med kalkyler for årsavgifter/bomavgifter for hytteeierne langs den fusjonerte vegen. Utgangspunktet er at ordningen kostnadsmessig skal være i den størrelsesorden hytteeierne betaler for tiden. Endelig løsning skal behandles på første ordinære årsmøte i det nye veglaget i april 2018.

De ”gamle” hytteeierne langs Listervegen, som til nå har vært andelseiere i Lisetervegen, frasier seg sitt andelseierskap, slik at det fusjonerte veglaget  bare har grunneiere som andelseiere.

SU søkte tidlig i prosessen Jordskifteretten om å få møte- og talerett i jordskiftesaken. I tillegg har Raudsjøen hyttevel vært part i saken ut fra at de pr. i dag er andelseiere. Vellet har hatt tett kontakt med SU gjennom hele saken. SU har vært opptatt av at hytteeiernes interesser skulle bli fremført og hørt i saken, hvilket SU har fått. SU har vært opptatt av at årsavgifter/bompengeordninger for hytteeierne for kjøring på det nye veglagets veg i utgangspunktet skal være i samme størrelsesorden som de har betalt til nå. SU har også arbeidet for at av styret for det fusjonerte veglaget på 5 styremedlemmer, skal 2 representanter velges fra de bruksberettigede (hytteeierne langs de to fusjonerte veglagene), én fra hver av de to veistrekningene. De skal ha stemmerett på lik linje med de øvrige tre styremedlemmene. På årsmøtet har bare andelseierne stemmerett. Hvert organiserte hyttevel langs vegen kan på årsmøtet stille med en representant som vil ha mottatt innkallelse og saksdokumenter og vil ha møte- og talerett på årsmøtet. SU vil få ansvaret for å organisere og gjennomføre valg av de bruksberettigede medlemmene av styret. De bruksberettigede styremedlemmene skal velges av styrelederne av de foreningene som er medlem av SU og sogner til vegstrekningen.

SU har også gitt utrykk for at uten stemmerett på årsmøtet vil de som i all hovedsak skal betale for gildet, nemlig hytteeierne, være prisgitt andelseiernes velvilje, og har derfor bedt jordskifterettens dommer om at vedtektene må sikre hytteeiernes interesser og ikke minst få inn formuleringer som gjør at andelseierne ikke kan endre vedtektene som det passer dem for dermed å kunne belaste hytteeierne urimelig.

Jordskiftedommeren skal fastlegge endelige vedtekter for det fusjonerte veglaget i løpet av september. Da vil det være 30 dagers ankefrist for å bringe saken inn for lagmannsretten. Kommer ingen anker, gjøres vedtektene rettskraftige og fusjonen gjennomføres fra 1.januar 2018.

 

 

Status 20.6.2016

Et felles vegselskap kun for hovedveiene sør for fylkesveien, eller en fellesløsning for hele området Skei/Austlid/Raudsjøen?

Jordskifteretten i Sør-Gudbrandsdal har for tiden under behandling en sak om realiseringen av et felles vegselskap for hovedveiene på sydsiden av Fylkesveien, i kombinasjon med betaling for bompasseringer i stedet for årlig veiavgift. Spørsmålet om det er mulig å få til et felles vegselskap for hele området Skei/Austlid/Raudsjøen er bragt på bane i etterkant av at Jordskifteretten startet behandlingen av den mer begrensete løsningen. Jordskifteretten vil uansett sluttføre den begrensede løsningen, men oppstart med arbeidet, og faktiske investeringer i, den løsningen vil mest sannsynlig avvente en avklaring av om det kan bli aktuelt med en løsning for hele området.

En løsning som kan gi muligheter for å knytte det opp mot AutoPass som vil gjøre passering av betalings-stasjonene mye enklere for de kjørende, og ikke nødvendigvis særlig dyrere enn for en begrenset løsning. En AutoPass-ordning vil dessuten innebære at alle kan kjøre inne i hele området uten å få dårlig samvittighet for at man kanskje ikke betaler der man burde. Det er neppe fornuftig å etablere et opplegg kun for sydsiden, for så noen år senere å lage et opplegg for hele området basert på AutoPass og dermed måtte skrote det første anlegget/systemet. Det er planlagt dialog med Oppland Fylkeskommune og Statens vegvesen i Oppland for å se om en totalløsning er realiserbar.