Intervju i GD med Jens N Engelstad 04.04.2021

Skrevet av Asmund Hanslien, GD
 

INITIATIVTAKER: Jens N. Engelstad tok initiativet til Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid, og har siden jobbet mye med skattespørsmål. Han forstår at mange nå klager på retakseringen. Foto: Asmund Hanslien
Asmund Hanslien
 
 
Da hyt­te­ei­er­ne kla­get på av­gifts­ni­vå­et, ville Jens Engelstad til bunns i lov­ver­ket. Det ble for­an­led­nin­gen til Sam­ar­beids­ut­val­get for fri­tids­bo­lig­for­en­in­ger på Skei-Aust­lid. Nå hand­ler det igjen om skat­ter og av­gif­ter.
 
Den nye ut­skriv­nin­gen av ei­en­doms­skatt i Gausdal ska­per på ny en­ga­sje­ment. Den ville ga­ran­tert blitt et tema i det år­li­ge pås­ke­mø­tet som sam­ler hyt­te­ei­er­ne på Skei. I år ble det på ny av­lyst, som i fjor.
Men Jens Engelstad lo­ver at han ikke har tenkt å slip­pe te­ma­et. For det var av­gif­ter og ge­by­rer som var for­an­led­nin­gen til at hyt­te­ei­e­ren tok ini­tia­ti­vet til å etab­le­re Sam­ar­beids­ut­val­get for fri­tids­bo­lig­for­en­in­ger på Skei-Aust­lid i 2011.
På Skeistua hør­te han hyt­te­ei­e­re dis­ku­te­re.
– Da får vi finne ut om de er lov­lige el­ler ikke, tenk­te Engelstad.
Si­den har han vært en­ga­sjert i spørs­må­le­ne, om at avgiftene skal være rettferdige, og blant an­net satt seg bedre inn i ei­en­doms­skat­ten enn de fles­te.
 
For­står at det blir støy
Engelstad for­står at det blir støy når det nå er en ny run­de med re­tak­se­ring, der man­ge me­ner hyt­te­ne blir for høyt verd­satt.
– Bru­ker ei­er­ne litt tid, vil de fles­te se at de har fått en øk­ning på cir­ka 25 pro­sent i skat­te­taks­ten, som så skal gan­ges med pro­mil­len, rik­tig­nok med en la­ve­re pro­mil­le enn tid­li­ge­re.
– Men det gjør at ei­en­doms­skat­ten går ned…
– Ja, det er rik­tig i 2021, sam­men­lig­net med 2019, men kun for­di pro­mil­len er 4,0 i 2021 og var 6,1 i 2019. Men der­som pro­mil­len økes til 5,0 et­ter stor­tings­val­get nes­te høst, vil fri­tids­bo­lig­ei­er­ne få høy­ere ei­en­doms­skatt. Uan­sett vi­ser alle sta­tis­tik­ker og un­der­sø­kel­ser for pe­ri­oden 2018 til 2020 at det ikke har vært noen øk­ning i snitt­ver­di­en for fri­tids­bo­li­ger på Skei-Aust­lid. Da er det in­gen grunn til øk­ning i skat­te­taks­ten i 2021.
Engelstad har heller ingen tro på at boligeierne i kommunen kommer bedre ut nå når Skat­te­eta­tens bo­ligver­di skal leg­ges til grunn.
– Eiendomsskatten vil kan­skje gå ned i star­ten, men vi vet jo at taks­ten for bo­li­ger re­gel­mes­sig øker med rundt 10 pro­sent per år. Det in­ne­bæ­rer at sel­ve ei­en­doms­skat­ten vil gå opp for bo­lig­ei­e­re i res­ten av 10-års­pe­ri­oden, og også etter det, så lenge det takseres på samme måte som fra 2021. Så at ei­en­doms­skat­ten for boligeiere vil bli re­du­sert i årene framover, er me­get usann­syn­lig for å si det mildt, be­mer­ker Engelstad.
 
Vil ha kla­ge­or­gan
Han sav­ner et uav­hen­gig kla­ge­or­gan for både hyt­te­ei­e­re og bo­lig­ei­e­re. Det brenner han for å gjø­re noe med.
– Slik det er i dag, kan det ikke kla­ges på for­skrif­te­ne som kom­mu­ne­sty­re­ne ved­tar, for eks­em­pel en for­skrift som lig­ger til grunn for av­gif­te­ne vi be­ta­ler. Det kan kun kla­ges på reg­ne­feil i av­gif­te­ne, sier han, og vi­ser blant an­net til For­bru­ker­rå­det som har gjort un­der­sø­kel­ser som vi­ser til­fel­ler hvor det ikke er sam­men­heng mel­lom byg­ge­saks­ge­by­rer og hva som står i ret­nings­lin­je­ne.
– Si­vil­om­buds­man­nen har på­pekt at det er en brist på inn­byg­ger­nes retts­sik­ker­het i at det ikke fin­nes et uav­hen­gig kla­ge­or­gan. Vi spil­te vår sak inn et­ter at Fyl­kes­man­nen had­de av­vist å be­hand­le vår kla­ge. Si­vil­om­buds­man­nen ville ikke pri­ori­te­re sa­ken, men be­kref­ter sitt syn på mang­len­de uav­hen­gig kla­ge­or­gan.
Den tid­li­ge­re banksjefen har ikke tenkt å gi seg med av­slaget. ESA, over­vå­kings­or­ga­net som har an­svar for å påse at EØS-av­ta­len blir gjen­nom­ført og et­ter­levd, er kon­tak­tet, men det er fore­lø­pig usik­kert om det vil føre fram.
– For ut­len­din­ger som har hyt­te i Norge, kan prak­si­sen uten et kla­ge­or­gan stride mot ret­tig­he­te­ne om fri ka­pi­tal­flyt. Får vi med­hold, kan det bli dør­åp­ne­ren til po­li­tisk for­stå­el­se for at noe må gjø­res, sier Engelstad.
 
Vil være vakt­bik­kje
Uan­sett ar­bei­der Sam­ar­beids­ut­val­get vi­de­re med sa­ker som opp­tar hyt­te­ei­er­ne på Skei: Ski­løy­per, tra­fikk­sik­ker­het, bred­bånds­dek­ning og blant an­net grønn mo­bi­li­tet, buss­ru­ter som kor­re­spon­de­rer med tog­an­koms­ter- og av­gan­ger fredag og søn­dag.
Og som Engelstad sier: Være vakt­bik­kja, for blant an­net å føl­ge opp kom­mu­na­le pla­ner og et­ter­le­vel­se av kon­kre­te rek­ke­føl­ge­be­stem­mel­ser i ut­byg­gings­av­ta­ler.
– Vi har tid­li­ge­re på­pekt at en­kel­te ut­byg­ge­re ikke over­hol­der kra­ve­ne, noe som har be­tyd­ning for man­ge når det som re­gel hand­ler om fel­les­skaps­løs­nin­ger.
– Og hvor­for skal ut­byg­ge­re gis dis­pen­sa­sjon til å bygge tet­te­re og høy­ere enn den al­le­re­de ved­tat­te re­gu­le­rings­pla­nen til­si­er, spør Engelstad.
Sam­ar­beids­ut­val­get er også re­pre­sen­tert med en re­pre­sen­tant i Re­fe­ran­se­grup­pen for re­vi­sjo­nen av kom­mu­ne­del­pla­nen for Skei, der ho­ved­plan for vann- og av­løp 2021–2030 inn­går.
– Der vil vi blant an­net være opp­tatt av at øns­ket om en tet­te­re be­byg­gel­se må kom­me i nye felt, ikke i ek­sis­te­re­nde. Der ble jo ei­er­ne fore­spei­let noe helt an­net da de kjøp­te, sier Engelstad, som også job­ber for et enda bedre sam­ar­beid med kom­mu­nen.

Dia­log­mø­te
– Vi har hatt vårt før­s­te dia­log­mø­te med for­mann­ska­pet, sam­men med hyt­te­for­en­in­ge­ne i Gaus­dal Vest­fjell. Det var lo­ven­de, sier Jens Engelstad, som har et klart mål: At Skei, el­ler Skei­kam­pen som han helst sier, blir et bedre sted å være med Sam­ar­beids­ut­val­get.
– Vi har ved­tekts­fes­tet at vi skal bi­dra til en po­si­tiv ut­vik­ling på fjel­let.
 
 

Eiendomsskatt i Gausdal
Gaus­dal kom­mu­ne har ved­tatt å leg­ge Skat­te­eta­tens bo­lig­ver­di til grunn for ut­skri­ving av ei­en­doms­skatt på bo­li­ger. Det er ved­tatt og om­tak­se­ring av and­re ei­en­dom­mer, som fri­tids­bo­li­ger. Ved å sen­ke pro­mil­le­sat­sen har kom­mu­nen lo­vet og la­ve­re nivå enn de nes­te åre­ne, men man­ge har li­ke­vel kla­get på grunn av den nye taks­ten på sin ei­en­dom.