SU har mottatt en informasjonspakke fra Gausdal kommune som er gjengitt under.

Arealplaner

Det er nå litt færre reguleringsplaner på gang i våre fjellområder. På Skei er reguleringsendringen for Svarttjernlia nord akkurat vedtatt. Sammen med Kjoslia gir dette en god reserve av regulerte hyttetomter på Skei. Som kjent bygges det færre hytter i Skei-området nå i forhold til slik det har vært de tre siste årene. Kommunedelplan for Skei er under revidering, og det forventes at et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn i høst. Parallelt med arbeidet med kommunedelplanen er det igangsatt to reguleringsplanarbeider i sentrumsområdet på Skei. Etter at kommunedelplanen er lagt ut på offentlig ettersyn er det ventet at disse reguleringsplanene også blir lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Vannkildeutredning

Kommunestyret har bedt om at det utredes andre alternativer til framtidig vannforsyning i Gausdal enn regulering av Nisjuvatnet eller Sjøsetervatnet. Det har derfor pågått prøvepumping av en vannkilde på Kråbølsvollan i Forset for å undersøke om det er nok vann med god kvalitet der. Prøvepumpingen avsluttes nå i juni, og utredningen av framtidig vannforsyning og reservevannforsyning for hele kommunen vil bli lagt frem for kommunestyret til høsten. Prosessen har tatt noe tid, men prøvepumpingen gir veldig viktig informasjon i vurderingene av framtidig vannforsyning.

 

Dyr på beite i hytte- og fjellområder

Beiterett i utmark gir dyr rett til å ferdes i og gjennom utbygde hytteområder. En beiterett kan man ha på privat grunn, enten egen mark eller andres. Ofte er de som har beiterett i området ikke de samme som har solgt tomtene.

Beitende dyr er viktig for å holde kulturlandskapet i hevd, i tillegg til at utmark er en nødvendig og bærekraftig fôrressurs.

Det har, spesielt på Skei, vært utfordringer med at folk kjenner frykt for flokker med ku og kalv. Kommunen har dialog med beitenæringa og ser på løsningsalternativer, der et samarbeidsprosjekt om utprøving av digitale gjerder (Nofence) er under planlegging.

 

Det ligger informasjon med gode tips innen beitebruk/hyttetema på kommunens hjemmeside. Du kan lese om beitebruk her.

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har en egen Facebook-side som alle kan følge, der det legges ut info gjennom beitesesongen. Følg gjerne landbrukskontorets Facebook-side!

Siv Anett Jakobsen, beitebruker på Skei, har Instagram-kontoen Dyrene på Skei, der hun legger ut nyttige tips (også utenom Skei).

 

Gjerdehold

Gjerdebestemmelser i reguleringsplaner skal sikre beiteareal og skjerme noe areal hvor beitedyrene ikke har tilgang. Det skal sikres at beitedyr ikke går seg fast i eller innenfor gjerdet, samt sikre at allmennheten kan ferdes relativt fritt i området. I nyere reguleringsplaner for hytteområder er det blitt fastsatt regler for utforming og arealstørrelse for gjerder på en avgrenset del av tomta. Sjekk reguleringsbestemmelsene for gjerderegler der du har hytte.

 

Båndtvang

I Gausdal er det lovfestet i lokal forskrift at båndtvang i beiteområder gjelder fra 1. april til 1. oktober. Det er politiet som følger opp regelverket. Løse hunder kan påføre både stress og skader på søyer og lam, og kan også føre til at dyrene kommer fra hverandre. Ammeku med kalv går gjerne i flokker, og disse kan være beskyttende ovenfor kalvene sine. De kan reagere instinktivt på hund som en trussel, og hund bør holdes unna slike flokker. Ser du slike flokker med ku og kalv, så gå utenom i god avstand om du går med hund.

 

Aktsomhet i trafikken

Søyer med lam liker ofte å ligge på og ved veier, og det er viktig å vise hensyn i trafikken. Man er pliktig til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Å etterlate skadde dyr er straffbart.

Erstatning for dyret man kjører på er en sak mellom bonden og forsikringsselskapet, og ikke noe man må betale av egen lomme. Man mister heller ikke bonus på bilforsikringen.
Meld fra politiet (tlf. 02800) eller til beitelaget. Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at det blir enkelt å starte søk etter det dersom det har gått skadet fra stedet.

 

Ikke kast søppel i naturen

Beitedyr er ikke alltid nøye med hva de spiser, og mye av søppel kan gi skade og død. Metallbokser og plastikk er noe av det verste som kan ligge tilgjengelig for dyrene, der metall kan gi indre blødninger og plastikk ødelegge tarmfunksjonen. Forsøpling er også brudd på forurensningsloven, som gjelder alle i landet – bli med og hold kommunen ren!

 

Fremmede arter

Kommunen oppfordrer alle til å bekjempe fremmede arter, og spesielt hagelupin, kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks har hatt stort fokus. Mer om bekjempelsesmetode på artene kan du lese om her
Det er utarbeidet brosjyrer om temaet også, som kan hentes på servicetorget på kommunehuset (Vestringsvegen 8).

NRK til Gausdal
I sommer er det klart for en ny runde med minutt for minutt-TV, denne gangen fra sykkelsetet. Søndag 23. juli sykler de gjennom Gausdal og vi gleder oss!

 

Med ønske om en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Line Ramsvik

 

Næringsrådgiver

Lillehammer-regionen Vekst

+47 97 13 23 83