Åpent informasjonsmøte i kantinen hos Olav Thon Gruppen i Stenersgt. 2 i Oslo, den 12. desember 2017 kl 1830

Det er etablert et samarbeid mellom Olav Thon Gruppen (OTG), Multiconsult og Samarbeidsutvalgets (SU) styre om et informasjonsmøte for alle fritidsboligeiere på Skeikampen-Austlid-Raudsjøen om OTGs utbyggingsplaner på Skeikampen. Møtet gjennomføres den 12. desember kl. 18.30 i kantinen hos OTG i Stenersgt. 2 i Oslo (rett ved Sentralstasjonen). Møtet er åpent for alle fritidsboligeiere som er interessert i informasjon om OTGs og Multiconsults arbeid med en ny reguleringsplan for sentrumsarealene på Skeikampen. Det vil bli anledning til å stille spørsmål knyttet til planarbeidet. Eventuelle spørsmål om OTGs mer langsiktige planer for sitt engasjement på Skeikampen må vi nok vente med til det åpne informasjonsmøtet (Påskemøtet) på Skeikampen der vi håper OTG vil stille.

Etter møtet er det naturlig at de som har synspunkter på planarbeidet sender eventuelle kommentarer/forslag til OTG/Multiconsult med kopi til Gausdal kommune. Det er meget viktig å benytte denne muligheten. 

Det er også planlagt et nytt informasjonsmøte for fritidsboligeiere og kommunens innbyggere i januar 2018 på Skeikampen, sannsynligvis i eller i tilknytning til en helg. OTG, Multiconsult og Gausdal kommune vil stå bak dette møtet. Møtet er planlagt gjennomført etter at OTG/Multiconsult har sendt sitt forslag til Planutvalget i Gausdal kommune. Nærmere tidspunkt for møtet vil vi komme tilbake til.

Til orientering så forventes planforslaget lagt ut på høring med en 6 ukers frist etter at Planutvalget har hatt sitt møte. På informasjonsmøtet i januar vil således søknadens innhold og eventuelle kommentarer fra Planutvalget være kjent. Det er da viktig å sende høringsuttalelser innen fristen, denne gang til kommunen.

SU oppfordrer alle fritidsboligeiere å møte opp også i januar og benytte anledningen til å bli informert og eventuelt komme med kommentarer til det planforslaget som fremmes.

Styret i SU minner om at Styret ikke vil uttale seg i saken ettersom det kan være uenigheter om planene mellom medlemmene. I henhold til SUs vedtekter kan da ikke styret engasjere seg. Dermed er det helt og holdent opp til fritidsboligeierne selv, eventuelt deres vel/foreninger/sameier, å komme med synspunkter etter informasjonsmøtet i Oslo den 12. desember – og eventuelt på nytt etter informasjonsmøtet på Skeikampen i januar.

Som mange vil være kjent med holdt OTG og Multiconsult to åpne informasjonsmøter på Segalstad bru den 11. oktober. Disse var rettet mot litt forskjellige interessenter, men inneholdt stort sett det samme.

En av hytteierne på Skei som er direkte berørt av OTGs planer har på vegne av seg selv og sine hyttenaboer sendt et lengre notat til OTG, Multiconsult, Gausdal kommune m.fl. med synspunkter på det som kom frem om planene på informasjonsmøtet.

SUs styre har fått kopi av notatet og det er vedlagt denne mailen for å gi alle fritidsboligeiere en mulighet til å sette seg inn i saken slik hun og naboene ser den. Notatet er vel verd å studere! Vi vedlegger også tre fotografier som etter hennes oppfatning illustrerer godt det potensielt problemfylte skyggebildet slik det allerede nå fremkommer på skitorget.

Styret vil oppdatere SUs nettside fortløpende i saken (og selvfølgelig også alle andre saker), så følg med.


Vel møtt hos Olav Thon Gruppen 12. desember kl. 18.30. Håper dere benytter denne anledningen til å bli informert og ha en mulighet for å påvirke.


Vennlig hilsen,
Styret i Samarbeidsutvalget


Jens N. Engelstad

Styrets leder