Kommunestyret i Gausdal kommune vedtok i møte 10. desember 2020 takstnivået for kommunale avgifter for 2021.

Renovasjon:
Avgiftene for renovasjon ble vedtatt økt med 2,9% (i gjennomsnitt). Tilsvarende økning fra 2019 til 2020 var på 4,8%.
For fritidsboliger ble følgende økninger vedtatt (tall for økning fra 2019 til 2020 i parentes):
– kategori 1: + 3,2% (+3,3%)
– kategori 2: + 3,5% (+5,3%)
De fleste fritidsboliger tilhører kategori 2, og vi kan se at denne kategorien gjennomgående har en høyere prosentvis økning enn gjennomsnittet for kommunen. Til tross for dette, vil prisen for hytterenovasjon kategori 2 fortsatt være 745,- kroner billigere enn en vanlig løsning for fastboende med fellescontainer (Fellesløsning «middels»).
Videre er det verdt å merke seg at det er vedtatt et gebyr på kr 815,- eks mva., for opprydding etter dumping av avfall på miljøstasjonene, som skal betales av forurenser. Hvis det ikke er mulig å identifisere forurenser, så vil dette føre til en økning av de øvrige gebyrene. Derfor bør alle som observerer dumping av avfall på miljøstasjonene, notere seg bilnummer på forurenser, og melde fra til kommunen.

Feiing og tilsyn:
Gebyrene fra 2020 beholdes uendret for 2021.

Vann- og avløpsgebyr:
Gebyrene fra 2020 beholdes uendret for 2021, men det ble vedtatt en økning på 5% pr år, fra 2022 til 2024.
Abonnementsavgiften er allerede i dag skjevfordelt. Fritidsboliger betaler i dag kr 600,- mer pr år enn fastboende, henholdsvis kr 1800,- og 1200,-. Forbruksgebyret, prisen pr m3 vann man forbruker, er likt for alle.
Dette betyr at den vedtatte generelle prosentvis økning av gebyrene fra 2022, vil øke ulikheten i kroneverdi mellom fritidsboliger og fastboende ytterligere. For 2024 vil skjevfordelingen på dagens kr 600,- ha økt til kr 661,50.

Slamtømming:
Slamtømming er tømming av tette tanker og renseanlegg fra eiendommer som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett.
Gebyrene fra 2020 beholdes uendret for 2021.

 

 

 

 

 – – – – – – – – – – – – – – 

På kommunestyremøtet 13.12.18 ble følgende gebyrer og sats for eiendomsskatt vedtatt for 2019:

Publisert 18.12.18