Etter de foruroligende meldingene om at vi ville miste flere populære skiløyper på Skei, har «Samarbeidsutvalget for fritidsboligeiere på Skei-Austlid» tatt initiativ til en dialog med styret i Skeikampen pluss.

Samarbeidsutvalget ga høsten 2022 innspill til Skeikampen pluss om to viktige prinsipper for hvordan redusert kapasitet til løypekjøring burde håndteres;
1) alle løyper skal kjøres, og 2) mangel på ressurser skal løses ved at løypene ikke nødvendigvis kjøres like ofte.

Fritidsboligeiernes representant i styret for Skeikampen pluss har fremmet Samarbeidsutvalget sine synspunkter, gitt sine innspill arbeidet i Skeikampen pluss og foreslått ulike tiltak.

Styret i Samarbeidsutvalget behandlet temaet på møte 4. januar 2023. For Samarbeidsutvalget er det viktig med en langsiktig løsning som innebærer at vi får gjennomslag for viktige prinsipper for løypekjøringen. Det må tilrettelegges for åpenhet om virksomheten i Skeikampen pluss og god informasjon om hvorfor ulike tiltak iverksettes. Det må jobbes med effektiv disponering av midlene til løypepreparering, og en bedre struktur for bidrag og brukerfinansiering.

Vi opplever at styret i Skeikampen pluss lytter til oss, og vi har blitt enige om jevnlige møter for å sikre godt samarbeide. Det er også opprettet en felles arbeidsgruppe for å sikre mest mulig effektiv innkreving av løypeavgift fra fritidsboligeierne.