Trond Hagen fra Norges Hytteforbund har sett på tallene og skattetakstene så langt i 2018 for boliger og fritidsboliger, og de fremstår nå som mer likeverdige i Gausdal.

Samarbeidsutvalgets styreleder, og Norges Hytteforbunds styremedlem og tallknuser Trond Hagen, møtte hele eiendomstakstnemda i Gausdal kommune den 9. januar. Hensikten med møtet var å informere nemnda om hvilke endringer som måtte til for at fritidsboliger og boliger skulle behandles likeverdig etter eiendomsskatteloven. For perioden 2008-2017 kunne vi dokumentere at fritidsboliger i snitt var overtaksert sammenlignet med boliger. Vi viste også til hvilke justeringer i takstsystemet som måtte til for å oppnå likeverd etter den da pågående omtakseringen som skulle gjelde fra og med 2018. Vi ble positivt overrasket over nemndas klare forståelse for våre synspunkter.

Trond Hagen har nå gjennomgått alle salg av boliger og fritidsboliger i første halvår 2018. Det har vært begrenset med omsetning i denne perioden, men dersom salg i annet halvår viser samme positive tall vil vi ha oppnådd å påvirke nemndas arbeid dithen at det er tilnærmet paritet mellom boliger og fritidsboliger. Taksten som nå gjelder for årene 2018-2027 viste nemlig at begge kategorier hadde en takst som i snitt lå på 54% av den faktiske salgssum. 54% er et relativt lavt nivå sammenlignet med andre kommuner, og nivået vil reduseres i takt med at salgsverdier forventes å øke, samtidig som taksten vil ligge fast, i 10-års perioden.

Styret i Samarbeidsutvalget og Trond Hagen vil i begynnelsen av 2019 gjennomgå alle salg av boliger og fritidsboliger i Gausdal i 2018 for å se om resultatet for første halvår er representativt for hele året. På påskemøtet på Skeikampen hotell langfredag 19. april vil vi orientere nærmere om dette og andre viktige spørsmål tilknyttet eiendomsskatt i Gausdal kommune.

Trond Hagen og Norges Hytteforbunds fungerende styreleder, Mathias Dannevig, møtte politisk ledelse i Finansdepartementet den 20. juni og orienterte da om forbundets store undersøkelse fra 2017 om eiendomsskatt i rundt 130 norske kommuner med 1000 eller flere fritidsboliger. Forbundets referat fra møtet, oversendt departementet den 25. juni, kan leses i her:  https://hytteforbund.no/wp-content/uploads/2018/07/Referat-NHF-Finansdep.pdf