Norges Hytteforbund (NHF) – som gjennom medlemskap av landets hyttevelforeninger og individuelle medlemmer representerer ca. 25.000 hytteeiere – har gjennom presseoppslag registrert at revidert nasjonalbudsjett inneholder et punkt (s.56) om at man nå vil foreslå at norske kommuner skal få anledning til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

 

Forutsatt at forslaget ikke gir generell anledning til differensiering mellom hytter og hus, er Norges Hytteforbund selvsagt positiv til at kommunene nå får slik åpning i lovverket. Vi hilser også velkommen at startpunkt for eiendomsskatt for hytter og hus er presisert til å være 2 promille.

NHF presiserer følgende:

-Vi tror forslaget om mulig skatteunntak for hyttebebyggelse mest vil være av symbolsk betydning, først og der fritidsbebyggelsen er relativt ubetydelig i forhold til antall fastboende i kommunen. Men samtidig ser vi at dette gir muligheter for kommuner som ønsker å gjøre seg attraktive for ny hyttebebyggelse og den økonomiske aktivitet dette fører med seg. Hyttekjøpere må da være bevisst at slikt vedtak om skattefrihet lett kan omgjøres.

-Det har de siste år vært en økning av kommuner som har innført eiendomsskatt for hytter og hus, nå 236 av 428 kommuner. Eiendomsskatten innbringer ca. kr. 9,4 milliarder til norske kommuner, herav ca. kr. 4,5 milliarder fra hytter og hus. Denne inntektskilden har de siste år styrket sin betydning for kommunene, og særlig ser vi at typiske hyttekommuner i Norge benytter eiendomsskatt som en viktig inntektskilde.

-Norges Hytteforbund er ikke prinsipiell motstander av en moderat eiendomsskatt der også hyttefolket gir bidrag til sin vertskommune i tråd med de utgifter en hyttebebyggelse påfører kommunen. Likevel ser vi dessverre at Lov om eiendomsskatt i enkelte hyttekommuner misbrukes til å la hytteeiere ta den største skattebyrden i forhold til de fastboende. Dette skjer ved at takseringsreglement for verdifastsettelse av hytteeiendommer (eiendomsskatt skal utlignes på bassis av antatt salgsverdi) utformes slik at hytteeiere (uten stemmerett ved kommunevalg) kommer langt dårligere ut enn fastboende. For hytter kan taksering gjerne gå opp til, eller til og med over 100% av omsetningsverdi, mens det for boliger er langt lavere takster. Dette fenomen er særlig utbredt i typiske hyttekommuner med mange fritidsboliger og færre fastboende. I større kommuner med mindre fritidsbebyggelse er fenomenet heldigvis som oftest fraværende.

-Norges Hytteforbund har i brev til Finansdepartementet februar 2015 bedt om at Departementet innskjerper at slik diskriminering er ulovlig. Vi er skuffet over at departementet hittil ikke har tatt denne henvendelsen på alvor! Forslagene i dagens reviderte nasjonalbudsjett bøter nemlig ikke på dette!

-Forslaget om anledning til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt håper NHF at ikke ved en senere anledning åpner opp for en generell differensiering av eiendomsskatt mellom hytter og hus.

Vi vet av erfaring at den tapende part i typiske hyttekommuner da blir den gruppen som ikke kan stemme ved kommunevalgene – nemlig hyttefolket.

 

For Norges Hytteforbund

Mathias B. Dannevig, Finanspolitisk ansvarlig

Trygve Jarholt, Styreleder, NH