Veglagene for Lisetervegen og vegen Skei – Vesleseter/Glåmhaugen har bedt jordskifteretten om medvirkning til mulig fusjon av de to veglagene. Prosessen er nå avsluttet og jordskifterettens forslag til fusjon av de to veglagene er nå godkjent og rettskraftig.

Fra 1.januar 2018 får vi ett veglag på vegen fra Skei – Austlid/Vesleseter –  Glåmhaugen – Liseter – Lishøgda, hvor vegen møter fylkesveg 336 Lishøgdvegen.

Dette er en prosess som har vært ønsket av grunneierne som sogner til de to veglagene. Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei – Austlid ( SU ) har sammen med Raudsjøen hyttevel vært parter i saken for å ivareta hytte eiernes interesser. SU har fått gehør for sine syn som i stor grad blir reflektert i vedtektene for det nye veglaget. Raudsjøen hyttevel  hvor hytte eierne, sammen med øvrige hytte eiere langs Lisetervegen var andelshavere i Lisetervegen veglag, har fraskrevet seg sine andeler  i  veglaget, men har sikret at hytte eiere langs Lisetervegen og vegen Skei – Austlid-Glåmhaugen, får hver sin representant i det nye vegstyret. De to styrerepresentantene velges av lederne i velforeningene. SU organiserer valget.

De opprinnelige grunneierne langs de to vegene er nå andelseiere av det nye veglaget.

Det nye veglaget har som formål å vedlikeholde og sørge for tilstrekkelig standard på vegen, om nødvendig ved opprusting, omlegging og utskifting av bruer og stikkrenner. Vegen skal på tidsmessig måte tjene jord-, skog-,  seter-, utmark, fritids og næringsinteressene innenfor dekningsområdet. Formålet med fusjonen av vegen Skei-Austlid/Vesleseter- Glåmhaugen og Lisetervegen er dels mer rasjonelt sommer-vedlikehold, dels å legge til rette for anlegg av elektroniske bomkstasjoner i hver ende av vegen.

I det nye veglaget blir alle andelseierne medeiere i hele vegstrekningen. Alle hytteeiere/fritidsboligeiere langs vegen i det nye veglaget er bruksberettigede og får bruksrett til hele vegstrekningen. Vegen er også åpen for allmen ferdsel mot bomavgift.

Det er årsmøtet i det nye vegselskapet som fastsetter årsavgifter og bompasseringsavgifter. For å unngå et nytt og midlertidig betalingssystem fra 1.januar 2018, som bare varer noen måneder, videreføres dagens avgiftsystem fram til nye elektroniske bomstasjoner er montert og satt i drift. Med ”dagens regler” menes avgiftsystemet pr 2017 med hensyn til soner og bruksgrupper. Det vil imidlertid være adgang for årsmøtet å regulere avgiftsnivået. Når alle får adgang til å kjøre hele vegen fra 1.1.2018, kommer dette som en konsekvens av at vegene blir fusjonert 1.1.2018. Medeiere blir medeiere i hele vegstrekningen og de bruksbetettigede får bruksrett til hele vegstrekningen.