Olav Thon Gruppens reguleringsplan for Skei senter ble vedtatt på kommunestyremøtet i slutten av mai. En hytteeier har sendt oss følgende vurdering av de forbedringer som bl.a. SU og mange hytteeiere under prosessen har gitt så klart uttrykk for er ønskelige. 

«Etter høringsrundene på planene for Olav Thon-gruppen storutbygging på Skei ble planforslaget vesentlig omarbeidet.

I høringsrunden kom det inn 29 uttalelser med til sammen seks innsigelser fra regionale myndigheter (Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og NVE).

Innvendinger mot planene har i medvirkningsmøtene blant annet vært høye bygg som gir mye skygge mot bunnstasjonen av heisanlegget og i det nederste barneområdet. Her har det også kommet innsigelser med hensyn til barn og unge fra regionale myndigheter. Det nå blitt foreslått at et av de planlagte leilighetskompleksene vest for bunnområdet flyttes lenger vestover, slik at det blir bedre utsikt mot sør og mer sol fra området rundt Ole-ekspressen. Samtidig er bebyggelsen sør for Vikingland flyttet mot vest og løypetraseen er flyttet tilsvarende vestover for å gi bedre plass rundt alpinbakken i bunnområdet.

En annen innsigelse har vært på trafikksikkerhet og adkomst til dagparkering for skiløpere. Det er gjort endringer i veistrukturen for å imøtekomme dette på en bedre måte. Det ble også gitt innsigelse til uklare bestemmelser om gang- og sykkelvei og hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet generelt for myke trafikanter. Gjennomføring av gang- og sykkelvei er nå sikret med reguleringsbestemmelser gjennom rekkefølgekrav. Det er også lagt inn krav om midlertidig turveg fra kulvert mot Fjellandsbyen og opp til eksisterende gang- og sykkelvei vest for Velkomstsenteret.

Det er også lagt inn en nedfart vest for bebyggelsen, fra skibakken og ned til bussholdeplassen ved innkjøringen til Velkomstsenteret.»

Man får ikke til alt, men forbedringer er det dog når det gjelder trafikksikkerhet og solforholdene på Skitorget der barna oppholder seg, bl.a. med foreldre og besteforeldre.