Samarbeidsutvalget har blitt oppfordret om å opplyse alle hytteeiere om reglene rundt gjerding.

Gjerde skal oppføres slik at beitedyr ikke kommer til skade eller blir sperret inne. Grinder skal vende utover. Eier har ansvar for at bygninger og gjerder er sikret/vedlikeholdt slik at beitedyr ikke blir innestengt eller sittende fast. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. Gjerde skal plasseres slik at stier, råk og skiløyper ikke stenges. Det påligger hytteeier å forvisse seg om at det er tillatt å sette opp gjerde i sitt reguleringsområde.

 

Elektrisk gjerde                                                                                                              

Stadig flere hytteeiere setter opp elektrisk gjerde rundt hyttene sine. Elektrisk gjerde er å betrakte som midlertidig gjerde. Det er enkelt å ta opp og ned, særlig ved bruk av selvisolerende stolper i hardplast eller glassfiber. Ved å sette opp impregnert tre-staur med isolatorer er det nok å ta ned strømtråden til vinteren. Det må brukes godt synlige polyesterband, ikke ståltråd. 3-tråds-gjerde er nødvendig for å holde sau ute. Sett staurene tett slik at ikke trådene henger, og avstanden fra bakken til første tråd blir jevn.

Det må alltid være strøm på elektrisk gjerde. Elektrisk gjerde krever jevnlig tilsyn for å kontrollere at det er strøm på gjerdet til hver tid. Gress, kvister og lignende som er i kontakt med gjerdet slik at strømmen går til jord kan føre til at det blir svak strøm på gjerdet. Elektrisk gjerde krever en mer gjennomtenkt gjerdetrasé enn nettinggjerde for å sikre god strømføring. En bør velge så rette strekk som mulig, planere ved behov og rydde bred gjerdetrasé for kvist og strå.

Elektrisk nettinggjerde bør unngås da de krever daglig tilsyn. Elektrisk nettinggjerde uten strøm fungerer omtrent som et fiskegarn og kan utgjøre en dødsfelle for sau.

Gjerdeapparatet bør være tilkoblet det elektriske strømnettet, bruk av batteri og solcelle er mer usikkert og krever jevnere tilsyn. God jording er også avgjørende for strømspenninga på gjerdet. Det bør brukes jordspyd av kobber eller galvanisert stål. Jordinga må plasseres minst 10 meter unna jording fra sterkstrømnett, ellers kan en risikere å få full elektrisk spenning ut på elektriskgjerdet ved jordfeil! For at dyret skal få støt fra elektrisk gjerde må jordinga fungere og det må være lite tap fra strømtråden. Med tanke på folk som ferdes i området bør elektrisk gjerde ha skilt med advarsel om at gjerdetrådene er strømførende.