Status på situasjonen pr. 7. desember 2020

Denne tilbakemeldingen har tatt tid både grunnet knapphet på kapasitet og fordi vi har endret våre vurderinger flere ganger undervegs.

Dette er nå vår oppsummering med status og ambisjoner fremover: Totalt besvarte 184 fritidsboligeiere undersøkelsen om bredbånd, DAB og Riks-TV på Skeikampen Austlid. Undersøkelsen ble i hovedsak gjennomført før nedstengningen av Norge 12. mars 2020 ifm. koronapandemien selv om det var mulig å levere inn svar også etter denne datoen.

Bredbånd
Så mange som 136 av respondentene, tilsvarende nesten 3/4, gav uttrykk for at de ønsket å få bedre bredbåndsdekning i fritidsboligen. Vi har grunn til å anta at behovet har økt ytterligere i tiden etter at hoveddelen av svarene på undersøkelsen ble gitt. Behovet for bedre nettkapasitet basert på svarene knyttet til de ulike veiadressene, synes relativt jevnt fordelt over hele destinasjonen.
Dette blir fulgt opp og vår anbefaling er at vi tar et møte med representanter for SU og de ulike fritidsboligforeningene i vinterferien eller påsken 2021. Målet med møtet skal være å legge frem ulike alternativer og avtale videre løp med de av foreningene som ønsker dette.

DAB
50 av respondentene, tilsvarende ca. 1/4 oppgav at DAB-dekningen ikke var tilfredsstillende og man ønsket en løsning på det. Det vites ikke om dekningen vil kunne bli tilstrekkelig med bruk av ekstern utendørs antenne. Lyttertilfanget over DAB er relativt lavt og sterkt fallende. Vi antar at innfasingen av bredbånd i stor grad kommer til å føre til at enda flere velger bort DAB. Vi kommer derfor ikke til å prioritere våre ressurser til arbeid med DAB.

Rikts-TV
Kun 30 respondenter, tilsvarende bare litt over 15% av respondentene, rapporterte at de ønsket bedre dekning for Riks-TV. Vi antar at innfasingen av bredbånd i stor grad kommer til å føre til at enda flere velger bort Riks-TV. Vi kommer derfor ikke til å prioritere våre ressurser til arbeid med Riks-TV.

Vennlig hilsen
Dag Vågsnes
Assisterende næringssjef 
Lillehammer-regionen Vekst
+ 47 909 10 644