Etter forespørsel fra medlemmer har styret i SU tatt opp med kommunen om P-skiltingen på Austlidseter er i tråd med de krav som følger med reguleringsbestemmelsene når det i praksis leder til privatisering av den store parkeringsplassen.

Publisert 02.03.19

På vedlagte fotografi ved innkjørselen står det tydelig at den kun er til bruk for sameiet. Kommunen har svar med å sende vedlagte brev til Thon Hotellbygg AS, et brev som taler for seg selv.

Brev fra Gausdal kommune til Thon Hotellbygg AS

FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM ENDRING AV TEKST PÅ PARKERINGSSKILT VED AUSTLID FJELLSTUE
GRUNNEIER THON HOTELLBYGG AS
Kommunen har registret av ved nedkjøring til parkeringsplassen på nordvestsiden av Austlid Fjellstue er det plassert et parkeringsskilt (stor P på blå bunn) med følgende undertekst:
Kun sameiere. Turister henstilles til parkeringsplass ved vannet.
 
Parkeringsplassen ligger innenfor reguleringsplan for Austlid fritidspark vedtatt 30.04.2015 hvor nevnte parkeringsplass er benevnt K.
I reguleringsbestemmelsenes pkt 4.2 er det angitt at område K er avsatt som gjesteparkering for områdene A1 og A2, samt allmennheten.
Slik teksten er formulert er det ikke tillatt for allmennheten å parkere her. Teksten er dermed i strid med vedtatt reguleringsplan, og vi krever at teksten skal endres slik at den blir i tråd med
gjeldende regulering.
Dersom teksten ikke er endret innen tre uker vil forholdet bli fulgt opp med et pålegg om retting, jfr plan- og bygningslovens § 2-3 med mulighet for å ilegge tvangsmulkt fra fristoversittelsen for retting gitt i pålegget.
 
Dette brevet er derfor et forhåndsvarsel etter plan- og bygningslovens § 32-2 om pålegg om å endre teksten. I den forbindelse gis 3 ukers frist for å kommentere forhåndsvarselet.
Frist for uttale til forhåndsvarselet settes til 18.03.2019.

 – – – – – – – – – – – 

Publisert 12.02.19

Skiltingen på Austlid Fjellstue er ikke i henhold til avtalen.

Samarbeidsutvalget har påpekt for kommunen at utbyggerne på Austlid ikke retter seg etter kommunens krav i utbyggingsavtalen med kommunen når det gjelder skilting av parkeringen rundt Austlidseter. Kommunen har befart området og er enig med Samarbeidsutvalget i at slik det er skiltet privatiseres parkeringsplassene og det er ikke i tråd med kommunens krav. Kommunen har sagt at de skal ta saken opp med utbygger.