Gausdølen var tilstede på årets påskemøte.
Av: Olav Iverslien / Lokalavisa Gausdøl’n, www.gausdolen.no

Publisert 23.04.19

Påsken er årsmøtetid for de ulike hyttevelforeninger for da er flest medlemmer samlet. Den største forsamlingen i så måte er nok på Påskemøtet på Skei langfredag der Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger Skei-Austlid (SU)fyller kongresshallen på hotell Skeikampen. SU er overbygning for 21 hyttevelforeninger og organiserer ca. 1100 hytteeiendommer på Skei.

Tradisjonen tro hadde ordfører Hans O. Høistad innledningen. Han snakket om organiseringen av et råd for fritidsboligeiere som hadde strandet litt grunnet tolking av bostedsadresse hjemlet i ny kommunelov. Men han lovet å fortsette med arbeidet for å få til et fast møtepunkt med en viktig gruppe deltidsinnbyggere. Så sa han litt om utbygningsavtaler som nå ikke lenger tolkes så rigid i forhold til tidspunkt for gjennomføring, men at en ser på når det er praktisk og gjennomføre de forskjellige tiltak i forhold til utbygningstakten. Ordføreren var så vidt innom gjerdeproblematikken og de ulike bestemmelser i forskjellige reguleringsplaner. Det kom innspill fra salen på at en løsning kunne være å se mer å få til inngjerding av hele områder enn gjerder rundt enkelthytter. Ordfører understreket at strømgjerder ikke var tillatt og at Mattilsynet ser på dette i forhold til dyrevelferds-bestemmelser. Så fortalte han om at kommunen nå bygger nytt høydebasseng på Sør Skei for ytterligere å forbedre sikkerheten for nok og godt drikkevann/forbruksvann. Dag Høiholt- Vågsnes fra Næringsenheten snakket om ladepunkter for el-bil som nå mest sannsynlig kommer på plass i løpet av året, arbeid med løsning for å komme til fjells uten bruk av privatbil, dekning for Dab-radio, RiksTV og fibernettutbygging.

Neste post på programmet var Kristian Nordlunde med situasjonsrapport fra ny Skistadion. Nå i mars startet arbeidet med infrastruktur inn til nytt utbyggingsområde for hytter i Kjoslia. Det åpnet for tilførselsveg inn til parkering og stadionområde og det føres nå fram vann/avløp og strøm dit. Ny bru over Skeiselva blir ferdig støpt like over påske. Det arbeidet som vil bli prioritert framover er skiskytterarena, skileikområde, parkering og stadionbygg. Nordlunde hadde fortsatt flere spørsmålstegn ved endelig ferdigstillelse av hele anlegget. Det beror på finansiering og likviditet i prosjektet. Hans visjon fortsatt er at NM på Ski skal kunne arrangeres på Skistadion på Skei. Alle løyper er nå godkjent og sertifisert av det internasjonale skiforbundet. Løypene blir også preparert i vintersesongen og tilgjengeligheten skal bli bedre og bedre etter hvert som veg/parkering kommer i orden.

Einar Einstad representerte Skeikampen Pluss. Selskapet som drifter og vedlikeholder løypenett og stier på Skei og sørger for utbedringer og tilrettelegging for dette. De får i grove trekk sine 3 millioner i driftsbudsjett fra hytteeiere, bedrifter via serviceavgift og kommunalt tilskudd på ca. 1 mill fra hver. Han var glad for at ny flerårig avtale var tegnet med Thom-gruppen for å kompensere for bortfall ved at hotell nå ombygges til selveierleiligheter. Han kunne opplyse at bare løypekjøringa på Skei vinterstid var en utgift på 1.7 mill + mva. Særlig striks var Einstad, som driver hytteservice på Skei, når det gjaldt gjerding. Hold dere unna strømgjerder for dere kan ikke å bruke dem var hans klare beskjed. Det var like ille om det var med eller uten strøm på disse båndene. Med strøm trenger daglig tilsyn og uten strøm er farlig for mindre dyr var hans beskjed.

Etter disse innleggene kom SU-leder Jens N Engelstad på talerstolen og snakket om arbeidet i styret i året som gikk. Han var som eneste taler innom Eiendomsskatten og da på det prinsipielle grunnlaget. SU sammen med Norges Hytteforbund har gjennom flere års statistikk påpekt at den prosentvise andel taksten på eiendommen har i forhold til salgspriser på eiendommer de samme årene har vært skjevfordelt. Boligene har ved salg i snitt for årene 2008-2017 hatt en takst på 43 % av salgssummen mens fritidsboliger som er solgt har hatt en takst på en takst 54% av salgssummen.

Denne skjevheten har de flere ganger påpekt og ved ny taksering for 2018 tok de direkte kontakt og fikk et langt møte med eiendomskattetakstnemnda og la fram dette. Så kunne Engelstad vise at for år 2018, var takstene for boliger i Segalstad bru/Follebu og fritidsboliger på Skeikampen/Austlid ( sone 1) tilnærmet like på 55 %. Dette hadde ikke skjedd uten vår innsats og grundige dokumentasjon sa han og høstet applaus i salen for det. Engelstad var ikke fornøyd med hvordan dettet hadde blitt kommunisert i kommunen.

Det det ellers lite spørsmål i salen om selve størrelsen på eiendomsskatten etter at kommunen for 2018 bruker 6.1 promille i skattesats. Trøsten for alle vil være at det er lovfestet i Stortinget at i 2020 skal makssatsen ned fra nå 7 promille til 5 promille. Det vil merkes både for hytteeiere og huseiere i kommunen.

Men det var en disiplinert gjeng som møtte opp og møtet gikk uten store uoverensstemmelser. Antall hytter i Gausdal passerer nå snart 3.000 og halvparten av dem er på Skei. Dette er en stor og viktig innbygger-gruppe som legger igjen mye penger både til offentlig og private virksomheter her i Gausdal.