Fra innlegg i Gausdølen`s valgnummer før kommunevalget i Gausdal kommune ved styreleder Jens N. Engelstad. 

 

Samarbeidsutvalget ble stiftet i 2011 og har, på vegne av sine vel 850 fritidsboligeiermedlemmer, som et av sine hovedformål å bidra til en positiv utvikling på Skeikampen. Samarbeidsutvalget har benyttet de fire årene som har gått til å gjøre seg kjent i kommunen og med næringslivet, har truffet politikere, og har, etter en usikker start, bidratt til en god og verdifull dialog mellom kommunen og fritidsboligeierne på Skeikampen. 

Samarbeidsutvalget samarbeider tett med Skeikampen pluss om mange spørsmål. Etter initiativ fra Samarbeidsutvalget inviterte vi første gang til et åpent informasjonsmøte for fritidsboligeierne på Skeikampen langfredag 2011 på Skeikampen hotell. Informasjon ble da, og i senere år, gitt av Olav Thon Gruppen, Prosjektgruppen for ny skiarena på Skeikampen, Skeikampen Pluss og Samarbeidsutvalget. Fra og med 2013 har kommunen så, etter vår oppfordring, vedtatt å avholde eget åpent informasjonsmøte, der ordføreren orienterte om kommunen virksomhet rettet mot fritidsboligsektoren, umiddelbart i forkant av vårt informasjonsmøte. Møtene har vært meget godt besøkt, og har gitt fritidsboligeiere på Skeikampen mye nyttig informasjon.

I perioden tok Samarbeidsutvalget også initiativ til å gjennomføre to store undersøkelser som på oppdrag fra Næringstorget og Samarbeidsutvalget ble gjennomført av Norsk Turistutvikling på Lillehammer og finansiert av kommunens DA-fond og ulike næringsaktører. Brukerundersøkelsen ble besvart av over 500 fritidsboligeiere, og gjennom svarene fra næringslivet fremskaffet vi viktig informasjon om fritidsboligsektorens betydning for det kommunale næringsliv. Bl.a. viser det seg at: 

* Antatt årsforbruk i Gausdal for alle fritidsboliger på Skeikampen er rundt kr. 150 mill., og at det er et betydelig merpotensiale. Antatt årsforbruket fra alle fritidsboliger i Gausdal er på rundt kr. 225 mill.

* 16% av de næringsdrivende mener at 50% eller mer av omsetningen kommer fra fritidsboligsektoren i kommunen. 

* 34% av de næringsdrivende mener at 50% eller mer av deres sysselsetting er knyttet til fritidsboligrelatert omsetning.

* 44% av de næringsdrivende mener fritidsboligrelatert omsetning hat stor/svært stor betydning for fortsatt drift og utvikling av bedriften.

 

Norsk Turistutvikling sin konklusjon på undersøkelsene er, ikke overraskende, at fritidsboligeierne har stor betydning for sysselsetting og økonomi i Gausdal. Omsetningen på kr. 225 mill. bidrar i seg selv til vel 100 arbeidsplasser. Indirekte bidrag vil øke antall arbeidsplasser betraktelig. En forventet sterk utvikling i antall nye fritidsboliger i kommunen i årene fremover vil gi ytterligere et stort bidrag. 

I kommuneplanens Samfunnsdel, som ble vedtatt av kommunestyret i mai 2014, stod det ikke et kløyva ord om fritidsboligeiernes plass i lokalsamfunnet. Vi er riktig nok ikke fastboende, men jeg har vanskelig for å skjønne at vi ikke likevel er en viktig del av Gausdal-samfunnet. Samarbeidsutvalget tok dette opp, både muntlig og skriftlig, i forbindelse med vår høringsuttalelse til Samfunnsdelen, og også direkte overfor den politiske ledelse, men ble ikke hørt.

I oversikten over de politiske partiers program for perioden 2015-2019 finner jeg mange fagre ord om satsing på reiseliv i bygda og på fjellet, og direkte og indirekte om Skeikampen Pluss. Fritidsboligeierne er derimot ikke nevnt med ett ord. Samarbeidsutvalget har i 2014 også arbeidet målrettet for å få omgjort vedtaket i kommunestyret høsten 2013 om å ikke videreføre støtten til Skeikampen Pluss i langtidsbudsjettet for perioden 2015-2017. Vi håper og tror at vårt betydelige engasjement i saken har bidratt til at kommunestyret snudde i tide og videreførte støtten, ja til og med øket den i en ny Partnerskapsavtale for perioden 2015-2017. Til gjengjeld arbeider Samarbeidsutvalget aktivt for at flest mulig, og helst alle, fritidsboligeiere skal betale frivillig løypeavgift til Skeikampen Pluss.

Vårt program for kommende kommunestyreperiode er å arbeide for økt forståelse for den betydning dagens og fremtidens fritidsboligeiernes på Skeikampen, i vestre Gausdal og ellers i kommunen, har for Gausdal kommunes økonomi og utvikling. Vi vil søke å påvirke slik at kommunestyret, administrasjonen, næringslivet og innbyggerne i Gausdal kommune skjønner og innser at det er i alles interesse at de ser på oss som partnere i det viktige arbeidet med å fremme en positiv utvikling i kommunen.

Vårt håp er da at alle de politiske partier, ved neste korsvei og i sine valgprogram for 2019-2023, sier noe konkret om at de forstår betydningen av denne betydelige del av kommunens utvikling.