ble vedtatt i kommunestyret den 26.05.2016, Ks. sak. 36/16.

 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11 – 15 er det ikke klageadgang på kommunestyrets godkjenningsvedtak for kommunedelplaner.

 

        Alternativ 1 ble valgt som vegtrase (lengst øst)

        Skiløype langs Veslesetervatnet, ble tatt ut etter offentlig ettersyn/høring. Dermed ingen skiløype langs vatnet.

        Små justeringer i plankart og planbestemmelsene og disse er listet opp på slutten av særutskriften fra kommunestyret.

 

Plandokumentene blir lagt ut på kommunens hjemmesider  i uke 25.