Flere hundre fritidsboligeiere på Skeikampen-Austlid mottok nylig et brev fra seksjonssjefen for Feiervesenet på Lillehammer hvor de ble informert om at det ikke vil bli feiet på deres hytte før de har fastmontert takstige.

Publisert 18.12.18

.

Etter at styret ble kontaktet av én av SUs indirekte medlemmer om saken, har vi hatt en dialog med seksjonslederen som kan fortelle at de har fått opp mot 200 telefoner fra fritidsboligeiere om saken. Vi har deretter mottatt følgende fra seksjonssjefen:

 

«Info fra Lillehammer region Brannvesen

Det har vært mange henvendelser ang brev som er sendt ut til hytteeiere uten takstige.

Vi har i løpet av sommer/ h»st tatt en runde på Skei og registrert hvem som har takstige, alle skal ha fått beskjed om krav til takstige ved sist besøk fra feierseksjonen i 2013. Hvis det er noen som ikke har fått den beskjeden så er det beklagelig. Er det noen som har takstige og mottatt brev får dere ta kontakt, helst mail.

Info om krav til takstige kan leses på www.lrbv.no

Ta kontakt når takstige er montert, så avtaler vi et feierbesøk.

Han har informert oss om at det på Gjøvik er en bedrift som produserer stiger til slikt bruk (www.jemtland.no), og at Gausdal Landhandleri forhandler disse. I og med at dette sannsynligvis gjelder ganske mange fritidsboligeiere, har vi drøftet saken med Gausdal Landhandleri som er interessert i å lage en spesiell rabattavtale for slikt utstyr, og at de vil kontakte produsenten for å få dem med på laget. Tanken er at de sammen leier et lokale på Skeikampen en dag i vinterferien, tar med seg diverse stiger og annet utstyr og inviterer fritidsboligeiere til å komme innom den dagen for å se på og få vite mer om alternativer, og for øvrig svare på spørsmål. Feiervesenet har bekreftet at også de vil delta på et slikt opplegg. Hvis det viser seg at det er stor nok interesse, vil SU på vegne av fritidsboligeiere på Skeikampen-Austlid-Raudsjøen inngå en rammeavtale med rabatter med Gausdal Landhandleri for leveranse av aktuelt utstyr. Vi vil eventuelt også få med en bedrift anbefalt av Gausdal Landhandleri og Jemtland som kan påta seg å montere stiger, til en avtalt rabatt, i løpet av våren og sommeren – og så invitere monteringsfirmaet til å delta på opplegget i vinterferien.

For orden skyld nevner vi at det ikke er ulovlig å feie selv, ei heller å ikke feie i det hele tatt, men dersom man ønsker en slik løsning anbefaler vi sterkt at man først inngår avtale med sitt forsikringsselskap om at de tillater det under polisen. Uten slik tillatelse, og i tilfelle en brann som kan knyttes til manglende feiing, risikerer man avkortning i en eventuell forsikringsutbetaling. Uansett må likevel gebyret betales.

Dersom du er interessert i det skisserte opplegget ber vi om at du uforpliktende meddeler det til styret i ditt vel/forening/sameie, og at de så noterer seg det og samler opp, og meddeler meg antallet som melder pr. 1. februar, 2019.»

  

Fra Brannvesenet på Lillehammer som styrer regionens brannvesen, har vi mottatt følgende informasjon om deres evne til å levere rask og tilstrekkelig kapasitet til utrykning ved eventuell hyttebrann på Skeikampen/Austlid:

 

Viser til tlf. samtale angående brannberedskap og utrykning til Skei.

Ved bekreftet brann på Skei blir brannmannskapene på Segalstad Bru og Lillehammer varslet samtidig. Vakthavende brannsjef som er på Lillehammer bestemmer om også brannmannskapene på Tretten skal varsles.

Brannmannskapene i Gausdal og på Tretten (Øyer kommune) er deltidsmannskaper og bruke ca.6-10 min. fra de varsles til de rykker ut, avhengig når på døgnet det er. Det er 12 brannmannskaper på Segalstad og 12 på Tretten. Lillehammer blir en støttestyrke for deltidsmannskapene i Gausdal. Lillehammer har faste mannskaper på heltid. Avstand fra brannstasjon på Segalstad Bru og til Skei er ca 18km. Brannmannskapene i Gausdal vil ved en bekreftet brann rykke ut med brannbil og en tankbil med ca.13 m3 med vann.

Vakthavende brannsjef bestemmer om det også skal sendes flere tankbiler enten fra Tretten eller Lillehammer (med ca. tilsvarende tankstørrelse)

 

Mvh

Trond Pedersen
Avd.leder beredskap
Lillehammer Region brannvesen

 

 – – – – – – – – 

Publisert 26.06.18

Rutiner for feiing og tilsyn på fritidseiendommer (Skei – Austlid)

Etter et spørsmål fra salen på det åpne informasjonsmøtet langfredag, har styret hatt en dialog med Lillehammer Region Brannvesen angående feiing på Skeikampen, og mottok nylig følgende:

Vi utførte første ordinære runde med tilsyn og feiing i 2013.

Vi hadde da over 90 % treff, de resterende fikk mulighet for bestilling i mai 2014.

Alle nye hytter som ble bygget etter den tid har fått tilbud om tilsyn. Er det noen som ikke har fått tilbud, så ta kontakt

Når det gjelder hyppighet på tilsyn, så er den risikobasert. Feil og mangler betyr hyppigere besøk.

Vi skal i løpet av sommer/høst ta en runde og kontrollere behovet for feiing. Vi vil da gå på alle tak med montert takstige. Der det er behov blir eier varslet for feiing. Tror det er en ok måte å gjøre det på, eier slipper å ta turen hvis det ikke er behov og vi sparer tid. Der det ikke er behov for feiing vil eier få beskjed om det.

Ved feierbesøk i 2013 fikk alle beskjed om at det skal være montert tak stige opp til skorstein, det ble også orientert om hyppighet på 4 års feier intervall. Det var basert på en lokal forskrift fra 2012 som gikk på feiing og tilsyn av fritidseiendommer, men den ble opphevet av en ny forskrift 1. januar 2016 hvoretter feiing med 4 års intervaller ikke lenger er normen.

Forskrift om brannforebygging iverksatt 1.jan 2016 endrer det forebyggende arbeid som feiertjenesten gjør. Det vil fortsatt tilbys feiing, men i mindre grad og sjeldnere enn før.

I takt med endrede fyringsmønster har behovet for feiing blitt mindre og statistikk tilsier at dagens feiehyppighet ikke er godt forebyggende arbeid. Det er et mål for norske myndigheter med færre branner og færre omkomne som følge av brann. Feierens oppgaver blir derfor rettet inn mot tilsyns- og opplysningsvirksomhet med hjemmebesøk. I tillegg til fyringsanlegg, vil feierens oppgaver bestå av kontroll med varslings- og slokkeutstyr, rømningsveger og en vurdering av den totale brannsikkerheten i bolig/hytte.

Heretter skal alle bygninger som kan huse mennesker, gjøres til gjenstand for en risikovurdering i forhold til brannsikkerhet og vies oppmerksomhet fra brannvesenenes forebyggende avdelinger iht dette. Dette betyr at alle boenheter, hytter som hus, skal inn i brannvesenets forebyggende arbeid og ta sin del av kostnadene med dette.

Omlegging av feiertjenesten etter ny forebyggende forskrift fra 1. jan.2016 medfører naturlig nok publikumshenvendelse med spørsmål om hva tjenesten vil bestå av framover mht feiehyppighet og feie-og tilsynsgebyr.

Feie – og tilsynsgebyr gir muligheter for tanker og misforståelser. Publikum og andre tror som oftest at gebyret er en betaling for utført feiing/tilsyn.

Det er feil. Feiegebyret er et gebyr som kommunene ilegger med bakgrunn i forskrift om forebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen.

Forskriftene pålegger kommunene å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av tjenesten skal betale gebyr og må kreve inn gebyr i henhold til dette.

Spørsmål: brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no