Det første terminfeste skirennet er satt til 29.02.2020
 
Oppdatering pr. 10.02.2020
·       Framføring av strøm, bygging av trafo og teknisk bygg med hovedtavle
Trafo er nå levert og montert, og strøm er kommet på. Har nå bestilt uttak for «byggestrøm», slik at vi har strøm der i byggeperioden, og for arrangementer framover.
·       Veg og parkering
Parkeringen er nå bygget, og det er også gjort omfattende dreneringsarbeid i forbindelse med dette – for å hindre vanntilsig (og dermed oppnå bedre bæreevne) for stadionflata – se vedlagte bilder.  Nedre, nordre del av parkeringen vil ferdigstilles senere, der vil utfyllingen gjøres «gratis» i form av «deponimasser fra annen utbygging på Skei det nærmeste året, eller to. Uansett er det som er bygget nå mer enn stort nok for nåværende bruk.
·       Vann og kloakk
Intet nytt siden desember
·       Bytte masse/grunnarbeid der framtidig arrangementsbygg skal bygges
Dette er nå utført
 
       
Vi tar sikte på å arrangere terminfestet skirenn der utpå vinteren – det blir anleggets første
Det er terminfestet til 29/2-2020. Rennet inngår i Oppland Skikrets sine cup’er for 11-4 år, samt 15-16 år. Planleggingen av rennet er «in progress», og det vil bli gjennomført 29/2 , som planlagt.
 
Styremøtet i januar er utsatt – til prosjektering av «lagerbygg og skiskytterbane er helt ferdig – det er ganske så snart.
 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Oppdatering pr. 1. desember 2019
Fokuset i sommer og høst vil være:
 • Framføring av strøm, bygging av trafo og teknisk bygg med hovedtavle.
  Graving og trekking av kabel er nå utført, fundament er støpt for trafo, og den ventes levert/montert innen jul.
 • Veg og parkering
  Veg og første del av parkering er bygd – brukes nå som lager/depot ifm utbyggingen i Kjoslia. Det er planlagt å bygge mer av parkeringen, med byggestart nå – er bestilt ferdig til slutten av januar. Teknisk bygg og mindre lager + «hvilerom» er under prosjektering. Tenkt plasser i nordre ende av stadion, ved enden av standplass på skiskyting. Lagerdelen er tenkt for lagring av «stadionmateriell» for arrangementer + skytematter, innskytingsblinker etc. for skiskyting. En utbygger prosjekterer/tegner – kanskje kan vi komme i posisjon til å bygge dette på ettervinteren.
 • Vann og kloakk
  Trekkes fram som ifm avslutningen av arbeidet med parkering og veg
 • Bytte masse/grunnarbeid der framtidig arrangementsbygg skal bygges
  Kommer til å bli utført nå i vinter ifm byggingen av parkering
 • Vi tar sikte på å arrangere terminfestet skirenn der utpå vinteren – det blir anleggets første.
  Det er terminfestet til 29/2-2020. Rennet inngår i Oppland Skikrets sine cup’er for 11-4 år, samt 15-16 år. Det betyr en forventet deltagelse på 250-300 startende, hovedsakelig fra Oppland/deler av Hedemark + evt aktuelle som er i området ifm vinterferie. (vet at f.eks. Buskerud har vinterferie i denne uka)

 

Løpende foregår det også nå i høst, samt også kommende vinter, innkjøring av masse for å bygge opp terrenget og voller i skiskytteranlegget. Her stiller vi massedeponi for annen utbygging på Skei, og får da på plass disse massene «Free of Charge».

Ellers har vi satt i gang 3 andre «prosesser»:

 • Vi har satt ned en byggekomite med tanke på å bygge ferdig skiskytteranlegget neste sommer/høst. De har fått i oppdrag å få på plass oppdatert prosjektering og oppdaterte kostnadsoverslag til vårt styremøte i Januar. Da vil vi formelt ta stilling til om byggingen av ferdig skiskytteranlegg kan besluttes – med tanke på ferdigstilling til neste års første snø.
 • Vi har, sammen med Thon Gruppen” startet prosjektering av snøproduksjonsanlegg for Skiarenaen og «tilførselsløypa/lysløypa» fra Fjellandsbyen til skiarenaen.

Tanken er å sikre tidlig snø i skiarenaen, og få det til å henge sammen med «sentrum». Første utkast er klart, og det foretas nå justeringer i prosjekteringen før vi kan ha endelig kostnadsoverslag. Videre diskusjon er da hvordan vi sammen kan finansiere dette med tanke på å bygge det relativt raskt(1-2 år)  Dette er spennende – så får vi se hvordan dette går.

 • Vi involverer oss i prosjektering og bygging av skibru over den nye veien til Kjoslia, nederst i nåværende lysløype. Tanken er da at lysløypa kan forlenges inn i skianlegget, og bli en del av lysløypa vi senere bygger der – og da med planfri kryssing over veien. Her samarbeider vi med grunneiere og utbyggere berørt av «Sør-Skei planområdet» med tanke på å få på plass denne, og flere andre skibruer neste sommer.

Styret har også satt ned en liten gruppe for å se på mulige finansieringsmodeller framover. Så langt har vi jobbet på den måten at;  «penger skaffes inn på konto først – så bygges det for det – så er det pause til vi har mer penger å bygge for». 

Dette gir naturlig nok litt uforutsigbarhet med tanke på når neste byggetrinn kan utføres, og når vi blir ferdige. Vi ser nå på modeller for å «mellomfinansiere» slik at vi kan bygge litt raskere på de elementer vi vet at finansiering vil komme, men utbetaling/likviditet ikke er på plass nå.

I styremøte i januar, får vi framlagt hva de kommer fram til – så får vi i styret ta stilling til hva vi går for framover.

  

Kristian Nordlunde, Styreleder i Skeikampen Skiarena

 

 – – – – – – – – – – – 
Kristian Nordlunde, styreleder i Skeikampen Skiarena, oppsummerer hva som har skjedd den siste tiden.
Publisert 13.11.2018
Alle løyper i skianlegget er ferdig planert (2 fem-kilometere, samt 3 sprintløyper), det samme gjelder stadionflata og tilførselsløype fra lysløypa med skibru over Skeiselva.
Reguleringsplan for ny vei, bru over elva, og videre mot Austlid, ble godkjent i kommunestyret for noen uker siden. Den skal gå ca. der anleggsveien går i dag fra søppelstasjonen ved avkjøringa til Sør-Skei, og krysse elva ca. der lysløypa ender i dag. Med godkjent reguleringsplan vil vi, sammen med grunneiere og hytteutbyggere starte anleggsarbeid for permanent vei og bru – planen var  i månedsskiftet okt/nov, men nå er håpet «før jul» (regner med 4 uker behandlingstid på byggesøknad.) Med vei og bru over elva, vil det da også bli ferdig vei inn til parkering ved skistadion. (Vi starter arbeidet fra skistadionsiden nå så raskt som mulig, og håper å få på plass «vintervei» så raskt som mulig etter brua er på plass).
 
Vi har nå en del likviditet, og planene for denne sommeren/høsten har vært at vi skal starte å «pusse over» de løypene som er bygd (det er alle løypene), når det nå har fått satt seg litt – og etter hvert også så til med gress i traseene. Dette er delvis utført, men noe gjenstår. På stadion har vi komprimert laget med kult, så det har blitt «flatt og fint», og vil vi etter hvert «rette av» med bærelag og finere veigrus – planen var i år, men nå blir nok det neste år. Vi vil også prioritere å starte arbeidet med vei inn til anlegget, og parkering – samt at vi i forbindelse med det også starter arbeidet med å fullføre all graving for det endelige skiskytteranlegget. Der skal det planeres, bygges standplass, og ikke minst store voller.
 
Alt dette har vi tenkt å starte på i forbindelse med at utbyggerne av hyttefeltene ovenfor stadion også starter jobben med vei, kloakk osv. denne ettersommeren. Vi har tenkt å koordinere vårt arbeid, slik at f.eks. overskuddsmasse fra utbyggerens graveaktivitet, kan brukes til å bygge voller i skiskytteranlegget. Vi har også inngått avtale med utbygger av det nye feltet «stavtaket» om at vi kan ta imot overskuddsmasse, samt at vi også har etablert avtale med Gausdal kommune om at det kjøres overskuddsmasse til skiskytteranlegget ifm. byggingen av ny gangvei fra «Sør-Skei krysset» til «Vaskerikrysset» denne vinteren.
Stort «trykk» i anleggsmarkedet, med tilhørende ventetid på entreprenør, samt at godkjenning av endret reguleringsplan for vei/bru utpå høsten, og venting på oppstart for byggearbeidet for utbyggerne i «Kjoslia», samt for kommunal gangvei, har ført til at vi så langt ikke har kommet i gang med mye av våre planer denne sommeren (befaring og bestilling ble utført tidlig i juni). Uansett har jeg nå valg «å vente litt» på at de andre aktørene kommer i gang med sin utbygging. Praktisk sett er vi avhengige av vei og bru, da er arbeid og transport lettere under bygging. Økonomisk sett er det også fordel å vente på de andre. Ved at vi tilbyr å være «massedeponi» ifm. andres utbygging (som for øvrig er et problem på Skei nå), kan vi forhåpentligvis få på plass mye av vollene i skiskytteranlegget – uten stor kostnad for oss.
 
Skiarenaen planlegger også bygging av en skibru over den nye veien der lysløypa ender nå. Vi vil etter hvert forlenge lysløypa inn i skianlegget, og dette blir da tilførselsløypa til anlegget. Omlegging av «Gul Løype» fra Austlid vil antagelig også komme via den skibrua vi allerede har bygd over Skeiselva, og vil da også krysse veien over den nye skibrua vi planlegger. Denne skibrua er ikke inne på skiarenaens område, og det kan kanskje diskuteres om den egentlig er Skeikampen Pluss sitt ansvar. Vi tenker vi nok klarer å samarbeide om det – vi har allerede anskaffet limtrebjelker etc. til den, og har planlagt et betydelig bidrag til den i vår finansieringsplan.
 
Oppsummert kan vi vel si at årets planer er arbeidet som medfører graving og masse i skiskytteranlegget, vei, deler av parkeringen, samt legge rør for vann/kloakk. Deretter vil planen være å fullføre skiskytteranlegget med standplass og elektroniske skiver (30 stk), arrangements-hus, lysløype, og til sist også rulleskiløyper med asfalt (i samme traseer som lysløype).
 
Finansiering for skiskytteranlegg, arrangements-hus, og lysløype er nesten på plass. Likviditet er stadig en utfordring; vi står fortsatt «i kø» og venter på spillemidler (selv om søknadene er godkjent), Momskompensasjon kan ikke gis før sluttregnskap på spillemidler er levert – etter at spillemidlene er brukt, men de er jo ikke tildelt enda, samt at deler av spillemidler og tilskudd fra enkelte stiftelser ikke utbetales før sluttregnskap leveres – det gjelder også DA-midler vi er tildelt fra Gausdal Kommune. Det betyr at vi har «relativt mye» finansiering på plass, som ikke er utbetalt/ikke kan utbetales enda – dermed er selvsagt likviditet den store og arbeidskrevende oppgaven. Bygger man, må man betale regninger – heldigvis har vi tålmodig entreprenør – så noe får vi til, selv om vi må vente på penger på konto.
Når det er sagt, har det vært lite bidrag fra de store aktørene på Skei, etter at det stoppet opp med usikkerheten om hva Thon ville gjøre for 3 år siden. Det betyr at vi har mye arbeid igjen før vi har fullfinansiert alle våre planer – da særlig rulleskiløypa. Vi håper bidrag fra aktørene øker igjen framover, og vil jobbe med det nå som «det begynner å falle på plass» hvordan det blir på Skei i fremtiden. Vi registrerer at «alle» bruker skianlegget i sin markedsføring, det må vi søke å «spille på».
 
Når det gjelder vinterens tilbud, vil alle løyper bli kjørt opp så snart snøen kommer. Før hjul vil preparering skje «jevnt og trutt» for å ha et godt tilbud til treningsgrupper etc. i forsesong. Etter jul hvil det også prepareres ved hvert snøfall, samt nypreparert til alle helger. I tillegg har vi godkjenning på midlertidig skiskytterbane også denne vinteren, og har forberedt bane med 10 skiver som et tilbud til skiskytterne også denne vinteren.
I og med at vi skal drive anleggsarbeid i anlegget også denne vinteren, vil det bli en anleggsvei som krysser skiløypene der tilførselsløypa kommer inn mot skistadion (for å kunne frakte masse inn til vollene i skiskytteranlegget). De øvrige løypene, samt stadionområdet, vil ikke berøres av det – og alle løyper + midlertidig skiskytterbane vil derfor være åpne hele vinteren
Anleggsarbeid med vei, parkering og vann/kloakk vil ikke berøre skiløypene.
Følg med på: https://www.facebook.com/skeikampenarena
 
———————————————————————————————————————-
 

Vi har mottatt følgende oppdatering fra Kristian Nordlunde, styreleder Skeikampen skiarena 16.10.2017:

Så langt i utbyggingen har vi ferdig stadion, og stort sett alle løyper (5 km rød for skøyting, 5 km blå for klassisk, sprintløyper med 3 ulike lengder, samt egen inngang mot stadion for skiskyting)  – det gjenstår nå ca. 600m + sprenging av en fjellknaus før alt dette er ferdig planert for vinterbruk. (Samt litt «oppussing»/ glatting når det har «satt seg» litt.)
Der det senere er planlagt rulleskiløype, har vi i tillegg forsterket grunnen, når vi først gravde og planerte. Det er også gjort på hele stadionflata. Skiskytteranlegget har vi begynt å grave ut, og fylle der det skal bli voller, men en del gjenstår her. Vi har også bygd «innfartsløype» opp til eksisterende lysløype med skibru over Skeiselva.
Planen videre er å fullføre skiskytteranlegget, få opp et målhus/toaletter, lys i den ene 5 km løypa, få ført fram strøm og vei/ parkering/vann og kloakk ( her venter vi litt på at øvrig utbygging på denne siden av elva skal komme «i fase» med oss – slik at vi kan samarbeide om vei, bru, etc.)

Asfalt til rulleski er naturlig at er noe av det siste som etter planene ferdigstilles – slik at annen  bygging/graving ikke ødelegger nylagt asfalt. Rulleskiløype er derfor et av de siste byggetrinnene (sammen med kunstsnøanlegg).

Alt er ferdig planlagt, men når det gjelder tid for ferdigstillelse, er det viktig å presisere at anlegget bygges av idrettslagene i bygda.  Vi bygger da etter hvert som vi skaffer penger. Vi har finansiering på plass til en del av den videre utbyggingen nevnt over, men har fått beskjed om at vi f.eks. må vente på videre utbetalinger av f.eks. spillemidler (staten må rasjonere utbetalingene fordi total godkjent søknadsmasse er større enn årlige bevilgninger over statsbudsjettet). Slik er det også med en del andre søknader/bidrag.
Det betyr at selv om finansiering er OK for 2-3 videre tiltak/byggetrinn, er ikke pengene på konto enda, og kan da ikke brukes til å betale regninger.
Svaret på spørsmålet om når det blir ferdig, er derfor: Vi vet ikke helt – det blir etter hvert som likviditet er tilgjengelig. (Vi har så langt valgt å bygge etter hvert som penger skaffes, og ikke låne – det ønsker vi ikke når anlegget ikke har faste inntekter)

Det som imidlertid er sikkert, er at vi fortsetter å prøve å skaffe nye bidrag, og vil fortsette å bygge til vi en «vakker dag» er ferdige. Vi ser jo at Skeikampen er i medvind når det gjelder salg av Hyttetomter for tiden. I tillegg ser vi at utbyggingsplanene i sentrum, hovedsakelig i regi av Thon-gruppen, nå også holder på å materialisere seg.

Vi håper at dette styrker Skeikampen ytterligere og avklarer at det satses, etter noen år med litt usikkerhet rundt hva Thon-gruppen som største aktør ville gjøre framover på Skeikampen. Med mer forutsigbarhet, og framgang for næringslivet på Skei, ser vi at flere også kan være interessert i å støtte oss i utbyggingen av Skeikampen Skiarena. Dermed håper vi at det kan bli lettere å gjennomføre utbyggingen – forhåpentligvis litt raskere.

Realistisk vil jeg nok måtte si at vi nok trenger 3-5 år før vi er i posisjon til å bygge rulleskiløype – men tidsplan er som sagt litt «flytende». Håper det er forståelig, at jeg ikke kan være mer konkret på tidsplan.

Når det gjelder nær fremtid, planlegger vi oppstart på nye gravearbeider neste uke. Vi skal da fullføre de siste gravinger og sprengninger for at alle sløyfene kan være ferdige til bruk denne vinteren. Vi vil også skilte når det er klart for løypekjøring, slik at de som ønsker å prøve løypene i vinter kan finne fram i de ulike sløyfene og danne seg et bilde av de ulike traseene.
Vi jobber også med å etablere en « midlertidig» skiskytterbane  – med 8-15 skiver (i påvente av at det endelige anlegget blir ferdigstilt når penger er på plass til det). Mål er at den midlertidige skytebanen kan være klar når løypene er klare etter snøen har lagt seg.  Vi skal på befaring med Politiet neste uke, og resultatet av befaringen da vil si oss noe om vi kan få godkjent en midlertidig skytebane, eller om det blir «en for lang vei å gå innen vinteren». Vi har trua på at vi får det til.