Vi har mottatt følgende statusoppdatering fra prosjektleder Kristian Nordlunde

Hovedeiere i anlegget er Skilagene i Gausdal (Follebu Skiklubb, Gausdal Skilag og Vestringen IL) og Tretten Skiskytterlag, samt at Skeikampen Pluss har en eierandel.  I og med at det i hovedsak er idretten som eier anlegget, må midler til utbygging skaffes fra ulike tilskudd og spillemidler, samt bidrag fra velvillige støttespillere rundt oss. Planen i 2016 var å gjøre alle løyper «klare for vinterbruk» ved å bygge/planere alle løyper, stadionflata, tilførselsløypa til eksisterende lysløype og skibru over Skeiselva.

Dette er i hovedsak utført, men vi justerte planen litt i løpet av forrige vinters utbygging. Det var en lang periode relativt moderat snødybde, og stabilt kaldt. Det gjorde at områder med dårlig grunnforhold frøs til, og vi vurderte at forsterkning av disse områdene med tanke på framtidig rulleskiløype derfor kunne utføres på en meget effektiv måte da den frosne marken gjorde det mulig å transportere stein med lastebil på en effektiv måte. Dette gjorde at deler av løypenettet, og stadionflata, ble forsterket med geonett og stein. Det gjør at vi i deler av løypenettet, samt stadion, delvis også har startet på «Byggetrinn 3 – rulleskiløype». Dette gjorde at tidsbruk, og kostnader, ble noe høyere enn om det bare skulle blitt planert for vinterbruk. De øvre partier av løypenettet ble ikke ferdig planert.

Selv om vi på grunn av forsterkningsarbeidet hadde noe høyere kostnader enn opprinnelig planlagt forrige vinter, har vi også utført mye mer arbeid enn planlagt på vesentlige deler av løypenettet. Vi ser at fullføring av resterende løyper for vinterbruk vil kunne utføres innenfor de budsjettrammer vi opprinnelig planla med.

Årsaken til at det ikke er utført særlig arbeid i sommer, er at vi som idrettseid anlegg må «samle sammen» likviditet før vi kan gå videre. Vi har i hovedsak finansiering på plass for fullføring av alle løypene, samt mye arbeid i neste byggetrinn (skiskytteranlegg, lysløype og målhus). 

Deler av dette er f.eks. spillemidler (vil utgjøre ca 20-25% for vårt anlegg), eller andre tilskudd. Det tar ofte lang tid innen slike midler blir utbetalt (det er kø). Delutbetaling av spillemidlene til det vi utførte forrige vinter, ble f.eks. utbetalt først nå i starten av november. Sluttutbetaling og momsrefusjon kan vi ikke få utbetalt før byggetrinnet er fullført, og sluttrapport/regnskap er levert. Dette betyr at det ofte går lang tid (år) fra finansiering er på plass, til pengene er på konto og kan brukes til å betale regninger med. Det betyr at man enten må skaffe mellomfinansiering (som også «spiser av lasset»), eller ha velvillige entreprenører/leverandører som gir lang kreditt. Vi velger så langt å ikke stifte særlig gjeld for å mellomfinansiere utbyggingen. Våre hovedleverandører i denne byggefasen (Løype anleggsdrift, S&O Grimstad/Kankerud Fjelltak og Tentex Feiring Bruk) støtter oss med effektiv utførelse, og har akseptert lange kreditter. 

Vi har nå gjort opp det meste av arbeidet utført forrige vinter, og ser nå på om fullføring av resterende løyper kan utføres innenfor de likviditetsrammer vi har dette året.

Videre framdrift vil fortsette – til anlegget er ferdig. Planen for hva som skal utføres/bygges er klar – tidsplanen må bli til etter som finansiering, og ikke minst likviditet, blir tilgjengelig.

I tillegg til Sparebankstiftelsen DnB, har deler av næringslivet på Skei bevilget tilskudd til byggingen vi har gjort så lang (Skei Seterlag Sameie, Olav Thon Stiftelsen, Gausdalsutbyggerne/Jøra Bygg, Skeikampen Pluss og DA-midler fra Gausdal Kommune er i hovedsak bidragsyterne knyttet til Skei). Noen av disse bidrar fortsatt, mens andre er avventende i påvente av «hva som skjer på Skei». Dette påvirker da selvsagt også farten i vår utbygging, men det stopper oss ikke. Vi skal stå på til vi blir ferdige.

Vi jobber også med vei inn til anlegget. Dette er en egen prosess på siden av selve idretsanleggutbyggingen, da vi søker å samordne med utbyggere og grunneiere som har interesser i tilknytning til veien. Dette for å unngå at vi alene må ta alle kostnader her – midler som heller kan brukes til å utvikle idrettsanlegget 

Prøve løypene:

Deler av løypenettet er nå preparert for første gang fra starten av november – via tilførselsløype fra nederst i lysløypa. Forholdene pr 15/11 er at underlaget nå er bra, men det trengs et snøfall til innen de beste skiene brukes der (første snøen var løs, og etter et par prepareringer er det noen steder dratt opp litt stein etter fjorårets anleggsarbeid). Løypene er nå også synlige på Skisporet.no. Følg med der for å se status på preparering. 

Løypene vil nå i første omgang bli preparert fram til jul i regi av næringslivet på Skei/ Skeikampen Pluss.  Hva som skjer etter jul avhenger av interessen og bidrag fra næringslivet på Skei.

Så langt har vi ikke kommet så langt i utbyggingen at vi i idrettslagene kan bruke anlegget til f.eks. arrangementer eller ukentlige treninger. Vi vil derfor i svært begrenset grad prioritere våre midler til å brøyte løypene, og heller fokusere så godt vi kan på videre utbygging.