Det kan du lese om på www.gausdolen.no sine hjemmesider 

15.april 2016

Fra Gausdølen Forfatter Olav Iverslien

Det er Olav Thon Gruppen som for det første vil selge ut sentrale utleieleiligheter på og rundt Skitorget ( parkeringsplassen ved skiheisen) på Skei. Dernest har de planer om å bygge flere hundre nye leiligheter for selveiere i området rundt og i det gamle Gausdal Høyfjellshotell. Dette stemmer ikke overens med gjeldende reguleringsplan da den har avmerket området her som næringsareal, forbeholdt kommersiell drift. Det vil si at boenhetene her ikke skal være selveier men eid av en næringsaktør som skal tjene penger på utleie. Disse pengene tjener dessverre ikke Thon systemet pr i dag. Belegget på utleieenheter er ca 50 % i høgsesong /vinter. På årsbasis et mye lavere tall. Mange forståsegpåeren har uttalt seg om dette. Mange mener Skei fortsatt må ha rikelig tilgang på «varme senger». Men problemet er at dette er senger som er kalde/tomme en alt for stor del av året.

Se til Flå

Flå er en liten kommune lengst sør i Hallingdal, Buskerud. Eiendomsinvestor Olav Thon er fra nabokommunen Ål. For noen år siden ble det krangel om noen byggetillatelser der og derfor kastet den rike hallingdølen som bodde i Hole øynene på nabobygda Flå . De var positive til Thons satsinger og gav han ganske fritt leide. Etter den tid har Thon investert flere hundremillioner på Flå og det er skapt over 100 nye arbeidsplasser i kommunen. Det er investert over 100 millioner bare i Bjørneparken, det er bygd kjøpesenter, hotell, Mc Donald restaurant, jakt-og fiskesenter og et stort leilighetskompleks. Andre grunneiere har investert over 150 millioner i hytteområdet Høgevarde. Flå med sine i overkant 1000 innbyggere blomstrer som aldri før. Hva har så det med Gausdal å gjøre?

Jo det har med det å gjøre at en investor som vil satse må få litt medgang og smidig behandling i en kommune. Det gir som regel store ringvirkninger. Thon selskapene sier at tida med høyfjellshotell og utleieenheter er forbi. Den tida bør nok politikere og administrasjon i Gausdal også ta inn over seg. Det har tidligere i en sak som ingen vil snakke noe særlig om blitt stilt urimelige krav til Thon i forbindelse med en utbyggingssak som ikke ble noe av. En reprise på det tror jeg ingen ønsker seg. Vi må heller ikke glemme at pr i dag er det vel Thon som har investert mest i utbygging for kommersiell drift på Skei, både i skiheisen og andre anlegg.

Tror på selveiere

Reiselivsfolkene i Thon Gruppen tror på selveier leiligheter i fjellet, det bør være vanskelig å motsi dem på det. Flere andre vinterdestinasjoner har gått samme veien. Det er også allerede lempet på slike krav i Skei-området både for Fjellandsbyen, Skeibo og Austlid. Gausdal velger foreløpig den «tunge vei» for Thon. Ingen sikre signaler, ingen positiv eller bindende forhåndsuttale. Den offentlige saksbehandling skal gå sin tunge gang med godt rom for negative innsigelser.  Interessenter i den nye skistadion sier at kommersielle senger er avgjørende for den nye skiarenaen. Det kan være fristende å si at hvis det er slik marked for boenheter for skiløpere til trening eller konkurranse så må det også være interessant for andre private utbyggere? Tomter er det rikelig av i området. Tidligere eier av Gausdal Høyfjellshotell  advarer Thon mot de nye planene og sier  han har følelsen av at  mange gausdøler mener det er  bedre at stedet står tomt i påvente av bedre tider for kommersiell drift. En uttalelse en kan undres over fra en som  vel har rikelig erfaring med ulønnsom hotell og utleievirksomhet på Skei?

 

Mitt syn er at de som vil satse må få lov til det. En slik satsing som Thongruppen skisserer på Skei vil skape både ringvirkninger og aktivitet som vil komme hele bygda til gode. Da må antagelig politikere og kommuneledelse svelge noen kameler og helst spise raskt.

 

 

 

Les hele saken i GD her (Kun for abonementer)

340 nye leiligheter skaper strid på Skei

GAUSDAL: Planene om å legge til rette for en fjellandsby til privatmarkedet, går på tvers av det kommunen tidligere har bestemt om arealutnyttelse og formål. Derfor kan planen bli politisk omstridt.

Vekker reaksjoner

Forslaget til reguleringsplan vakte reaksjoner fra flere hold da den ble presentert i fjor høst. Blant annet reagerte Skeikampen Pluss AS, som jobber kontinuerlig med å utvikle et bredt produkt til hytte-eiere og tilreisende i området.

Selskapet frykter at Skei kan komme i manko på kommersielle senger dersom Olav Thon Gruppen (OTG) gis anledning til å realisere tomteverdiene sine slik de ønsker.

– Tilgangen på kommersielle senger er avgjørende om vi skal lykkes med den nye skiarenaen, sier Ivar Rusten, styreleder i Skeikampen Pluss. Også seterlaget gir uttrykk for skepsis for den manglende interessen for å satse på varme senger i området.

 

DISKUTERER MED KOMMUNEN: Olav Thon Gruppen har seksjonert og solgt hyttene på Austlid Fjellstue. Nå ønsker de å realisere verdiene ved Gausdal Høyfjellshotell også. Inntil 340 leiligheter for privat salg ønsker de å bygge på tomta, såsant kommunestyret bidrar til å endre planstatus for området.

DISKUTERER MED KOMMUNEN: Olav Thon Gruppen har seksjonert og solgt hyttene på Austlid Fjellstue. Nå ønsker de å realisere verdiene ved Gausdal Høyfjellshotell også. Inntil 340 leiligheter for privat salg ønsker de å bygge på tomta, såsant kommunestyret bidrar til å endre planstatus for området. (Foto:Halvor Torgersrud)

 

 

Regulert til næringsformål

Det aktuelle området er regulert til næringsformål i gjeldende kommuneplan for Skeikampen.

Det betyr at dersom OTG skal kunne nå fram med sine ønsker om fritidsleiligheter, så må politikerne i Gausdal gå tilbake på det de før har bestemt.

Ved flere anledninger har OTG orientert kommunen om at selskapets samlede eiendomsmasse angivelig går med underskudd, og at de nå ønsker å frigjøre kapital slik at de kan revitalisere og gjøre hele virksomheten sin mer lønnsom.

I dag benyttes det tidligere høyfjellshotellet som et servicesenter med noe utleie. Men anlegget er, ifølge eieren, slitt, og har lite appell til gjestene. Fortsatt drift med negativt resultat er ikke ønskelig, heter det i et brev sendt kommunen den 9. mars. Derfor er det ønskelig å bygge leiligheter for salg. 

 

GD har vært i kontakt med prosjektutvikler Jarle Brunsell i OTG. Han gir uttrykk for at konsernet ikke vil gi konkret informasjon til GD før de har kommet lenger i diskusjonen med kommunen.

Imidlertid foreligger det foreløpige skisser som er sendt kommunen. De viser hvordan tomta kan bebygges. Her er blant annet tegnet inn et nytt leilighetsbygg i flere etasjer mot alpinanlegget. Det er forutsatt at deler av dagens anlegg rives og at noe av det oppgraderes. OTG har for kort tid siden gjort rede for hvilke rammer de ønsker for reguleringen.

De ønsker byggehøyde fra 2–6 etasjer og ingen krav til takform, størrelse på takutstikk eller vindustype. Ønsket arealutnyttelse er 70 prosent, og det er ønskelig at golfbanen blir flyttet.

Ingen forhåndsuttalelse

– Vi har mottatt ønskene fra Olav Thon Gruppen. Vi er innforstått med at dette er et sentralt område hvor arealutnyttelsen må være stor, sier Jon Sylte, næringssjef i Gausdal kommune. Han ønsker ikke å uttale seg om utbyggers mange ønsker før reguleringsplanen har vært oppe til politisk behandling.

– Vi er bedt om å gi en bindende forhåndsuttalelse. Det kan vi ikke gi, siden plan- og bygningsloven er en prosesslov der alle skal ha mulighet til å gi uttrykk for sine meninger før vedtak fattes, sier Jon Sylte.

Tilgang på kommersielle senger er avgjørende om vi skal lykkes med den nye skiarenaen.

IVAR RUSTEN, STYRELEDER I SKEIKAMPEN PLUSS AS

Smith-Erichsen advarer Thon

Mangeårig hotelldirektør Andreas Smith-Erichsen kommer med sterke advarsler mot Olav Thon Gruppens planer om privatsalg av leiligheter.

Erichsen eide og drev Gausdal Høyfjellshotell i en årrekke før han solgte det til Olav Thon.

«Dersom man gjør slik Olav Thon Gruppen vil, splitter opp anlegget og selger leiligheter til private, så legger man i realiteten ned Skeikampen som reiselivsdestinasjon», skriver Smith Erichsen i en uttalelse til forslag til reguleringsplan.

 

GIR RÅD: Tidligere hotelleier Andreas Smith-Erichsen.

GIR RÅD: Tidligere hotelleier Andreas Smith-Erichsen.

 

 

«Min følelse er at mange gausdøler mener det er bedre at anlegget står stengt enn tid enn at det blir solgt i smått. Da har man aldri noen mulighet til å ta det tilbake i kommersiell drift», sier hotell-mannen.

Hans råd til kommunen er at området fortsatt må være regulert til næringsformål, men at det bør gis mulighet til å søke om dispensasjon for salg for akkurat den tomta som leiligheten måtte ligge på.

«Dette kan kanskje virke negativt, men er i realiteten et positivt innspill som skal tjene Olav Thon Gruppen og lokalsamfunnet», skriver Andreas Smith-Erichsen.