Styrets årsberetning for 2016 for Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

 

 1. Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) ble stiftet i 2011 og har ved årsskiftet 2016/2017 i alt 20 medlemsforeninger som igjen representerer rundt 900 fritidsboligeiere, de såkalte indirekte medlemmene.  

   

 2. Styret engasjerer seg ikke eksternt i saker der to eller flere av medlemsforeningene har, eller potensielt kan få, interessekonflikter seg i mellom. Styret engasjerer seg heller ikke i saker der styret vurderer det slik at én eller flere medlemsforeninger kan bli skadelidende ved at styret engasjerer seg.

 3. Styret holder kontaktpersonene i de 20 medlemsforeningen løpende informert via epost. Gjennom medlemsforeningene holdes de indirekte medlemmene informert om de viktigste sakene. Imidlertid har websiden, som SU lanserte i januar 2016, etter hvert blitt den viktigste kilden til løpende informasjon til de indirekte medlemmene, og til dels også til de øvrige fritidsboligeierne i området.

  Websiden driftes redaksjonelt og teknisk av lokale ressurser i Gausdal. Styrets leder er ansvarlig redaktør. Driften har hittil vært, og er også i 2017, fullfinansiert gjennom annonseinntekter. Skulle det ikke vedvare, kan det i fremtiden bli nødvendig å øke årsavgiften for å dekke en kostnad på rundt kr. 10.000 pr. år for den redaksjonelle og tekniske driften.

   

  Utover de rabatter de indirekte medlemmene får ved kjøp av varer hos de av annonsørene som på websiden er merket med ”rabattavtale”, når SUs røde ID-kort fremvises ved kjøpet, mottar SU i tillegg en provisjon på 1,5 % fra Gausdal Landhandleri av den totale årlige omsetning fra de indirekte medlemmene for kjøp hos dem. For 2016 mottok SU en provisjon på kr. 4.613,94.

 4. SU har som overordnet formål å bidra til en positiv utvikling av Skei-Austlid som destinasjon, til beste for alle de indirekte medlemmene. Som del av dette arbeidet har styret etablert og vedlikeholdt kontakt med sentrale politikere i Gausdal kommune, og for øvrig med ansatte i kommuneadministrasjonen som bestyrer fagområder som er av spesiell betydning for saker som angår SUs medlemmer, indirekte medlemmer og SU som helhet.

 5. Styret har også god kommunikasjon med næringslivet som er aktive på Skei-Austlid.  I februar 2017 mottok styret en invitasjon til å delta i en arbeidsgruppe med deltagere fra Skeikampen Marked, Skeikampen Pluss og Skeikampen Eiendom. Arbeidsgruppen skal drøfte og utrede veien videre med hensyn til markedsføring av, og arrangementer på, Skeikampen.

   

 6. SU har nær og god kontakt med Skeikampen Pluss (SK+), hvilket gjennom årene har vist seg å ha betydelig større verdi, og omfatter flere saksområder, enn det som var utgangspunktet for samarbeidet, nemlig at SUs årsmøte skulle fungere som valgkomité for SK+ sin Løypekomité.

   

  Ikke minst har samarbeidet om å arrangere det årlige åpne informasjonsmøtet, det såkalte Påskemøtet, på Skeikampen hotell langfredag hvert år vært vellykket. Etter at det ble inngått avtale med kommunen om at ordføreren informerer og tar Q&A i forkant av vårt møte, har nå fritidsboligeierne på Skeikampen god anledning til å bli informert om saker som er av stor betydning for dem.

 7. Løypekomiteen hadde planer om å gjennomføre tiltak i nettverket av skiløyper og turstier i 2016, men på bakgrunn av den i 2016 gjeldende usikkerhet med hensyn til innbetaling av serviceavgift fra Olav Thon Gruppen, ble dette ikke gjennomført. Sommeren 2016 ble det imidlertid ryddet trær og busker langs stier, og dessuten lagt ut 200 meter med klopper. Det er for øvrig skiltet flere sykkelmuligheter langs veiene.

   

 8. Revisjonen av kommunedelplanen for Veslesetra ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Den nye skiarenaen er del av denne planen. Valg av trasé på det siste stykket opp til Austlid, for den planlagte nye veien fra fylkesveien på vei opp til Skei og over til Austlid, ble vedtatt og vil komme lenger unna Austlid enn den alternative traseen.

 9. Styret har i 2016 arbeidet videre med trafikksikkerheten for gående på Skei, og også med den svingete, bratte veien rett etter Svingvoll på vei opp til Skei.

  Etter styrets påtrykk har Statens Vegvesen (SVV) bekreftet at de har ansvaret for kulverten der skiløypa går under fylkesveien. Det er SVV selv som har krevet sammenhengende brøytbar gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi kulverten, Ælgen og branntomta. Styret har, sammen med Gausdal kommune, skriftlig henstilt til SVV at de uten forsinkelser starter prosjekteringen av gang- og sykkelvei langs kulverten. Henvendelsen er så langt ikke besvart av SVV. Styret har for øvrig godt håp om at ny gang- og sykkelvei forbi Ælgen og branntomta vil bli ferdigstilt i løpet av 2017.

  SVV har, etter henstilling fra styret, skiltet reduksjon på fylkesveien fra 60 km/t til 50 km/t på Skei slik at det nå er 50 km/t på hele strekningen der gående nå må benytte fylkesveien for å komme ned til der de kan krysse fylkesveien for å komme opp lyssatt sti til Segalstad seter.

  Styret har også engasjert seg i å bedre sikkerheten for gående og skiløpere som krysser Peer Gyntvegen (Skeisvegen) og Veslesetervegen ved veikrysset der Veslesetervegen tar av mot Austlid. Styreleder har fullmakt fra styreleder i Peer Gyntvegen til å ta saken opp med Oppland fylkeskommune og SVV i Oppland med det formål å bedre trafikksikringen i forbindelse med krysset.

 

Utfordringen med trafikkfaren på den svingete, bratte delen av fylkesveien ved Svingvoll ser ikke ut til å finne sin løsning med det første. Imidlertid har en utretting av veien i det minste kommet med på Gausdal kommunes prioriteringsliste til Oppland fylkeskommune.

 

 1. Arbeidet med planene om å opprette et felles vegselskap i Skei-området er forsinket fra Jordskifterettens side. Arbeidet forventes å komme i gang igjen i løpet av våren 2017. SU er innvilget møte- og talerett i Jordskifteretten.

 2. En arbeidsgruppe, som i all hovedsak besto av politikere, en representant for Olav Thon Gruppen og representanter for næringslivet som har betydelige interesser på Skeikampen, har siden i høst utredet mulige løsninger på det problematiske forholdet mellom Olav Thon Gruppen og Gausdal kommune når det gjelder utviklingen av Skeikampen sentrum. Arbeidsgruppens enstemmige sluttrapport ble offentliggjort den 21. februar 2017. Med forbehold om utfallet av den videre behandling av saken i Formannskapet og Planutvalget i nær fremtid, tyder nå alt på at Gausdal kommune og Olav Thon Gruppen kan bli enige om hovedprinsippene ved utviklingen av Skeikampen sentrum.

   

  Det er fortsatt ikke noen endelig avklaring på hvordan Olav Thon Gruppen vil forholde seg til kravet om å gjenopparbeide badeplassen ved Veslesetervannet. Kommunens krav er fullt ut i henhold til ønske fra SU og SK+, og kommunen kommer ikke til å fravike kravet.

 3. Innlandet distribusjon sa i september 2016 opp avtalen om distribusjon av omadresserte Aftenposten, Dagens Næringsliv og Finansavisen på Skei-Austlid. Siden oktober distribueres i utgangspunktet disse avisene ikke lenger på lørdager. Mandag-fredag er det nå Posten som står for omdelingen i samlekasser på totalt kun fire samleplasser. Disse dagene leveres avisene nå senere på dagen enn tidligere. Styret har siden oktober arbeidet med å finne en alternativ løsning for lørdagsavisene, og helst også en bedre løsning for de samme avisene mandag-fredag.

 4. Styret har i 2016 fulgt opp kontakten med GLØR, både direkte og via Gausdal kommune, for å kunne bidra til bedre forholdene på miljøtorgene, særlig ved Sør-Skei. Styret konstaterer at det på miljøtorgene fortsatt legges igjen avfall som skal leveres på gjenbruksstasjonen på Segalstad bru.  Når miljøtorgene har belysning og videoovervåking, slik det er planlagt, vil det kunne få konsekvenser for dem som etterlater slike gjenstander på disse miljøtorgene.

  Etter å ha påvirket GLØR til å gjeninnføre lørdagsåpning etter påsken i 2016, har styret registrert at det i vinter ikke er lørdagsåpent på gjenbruksstasjonen på Segalstad bru. Dette er uholdbart for alle fritidsboligeiere, og dessuten også for de fastboende. Styret har, via Gausdal kommune men også direkte, tatt saken opp med GLØR. Lørdagsåpning blir nå gjeninnført fra og med 1. april. I løpet av året vil det bli vurdert om det er grunnlag for også å ha åpent noen lørdager neste vinter.

   

  Oslo, 25. februar 2017

   

  I styret for Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

 

 

 

Jens N. Engelstad     Torolv Bjørnsgaard                    Einar Einstad    Knut Krogstad                     Svein E. Hansen