Bekymringsfullt, lite handlingsrom, alvorlig og utfordrende var ord som gikk igjen blant de politikerne som tok ordet i en forholdsvis handlingslammet og blodfattig budsjettdebatt i dagens Formannskap

Fra Gausdølen, redaktør Olav Iverslien 22.11.2016

Formannskapets behandling av års- og langtidsbudsjett er vel årets viktigste  sak i dette forum. Noen særlig gode løsninger eller endringer kom dessverre ikke fram. Ordføreren la fram et forslag fra Ap/Sp som gikk ut på å stoppe  økning av eindomsskattesatsen på 5.5 promille istedenfor 6 promille i 2017 og 7 promille i 2018 som lå i rådmannens forslag. Dette skulle for 2017 dekkes inn ved bruk av fond og framover  ved å bruke et større skatteanslag  og tro på økte rammebevilgning. Posisjonen hadde også lagt inn en økning på investering i Heggen utbyggingsområde 4 for å komme rasker i gang med å skaffe byggeklare tomter der.  Begge disse forslagene ble vedtatt med Ap og Sp sine 5 stemmer. Men det ble understreket at de ville jobbe videre med sine forslag fram til kommunestyret 15. desember. Forut budsjettbehandlingen ble det vedtatt å gjennomføre ny taksering av  alle eiendommer for å få ny skattesats for beregning av Eiendomsskatt fra 2018. Dette vil som tiltak alene føre til betydelig større  eiendomsskatt for alle boligtyper.

Eiendomsskatt som inntektskilde ble akseptert, om enn noe motvillig,  også fra de to partiene som i utgangspunktet har vært sterkt i mot dette, Fremskrittspartiet og Bygdalista. Bakke Frp satte fram forslag om at det skulle fattes vedtak i forbindelse med budsjettet at administrasjonen skulle utrede konkurranseutsetting eller privatisering av kommunale tjenester. Han nevnte renhold, vaktmestertjenester, vedlikehold og drift som eksempler på områder han mente det kunne gi innsparinger. Dette ble nedstemt av SP/ Ap og Bakke ville ha en sluttkommentar på at han mente Formannskapet IKKE var sitt ansvar bevist i forhold til kommunenes økonomiske utfordringer. Hva så en slik utredning av konkurranseutsetting ville ha og si av budsjettvirkning neste år er vel også høyst uklart?  Det er kanskje en penere og mere generell og uforpliktende  måte og si at kommunen skal nedbemanne på, men noen umiddelbar virkning for 2017 / 2018 ville det neppe vært. Først skal ting utredes, så politisk behandles ( der det tydeligvis ikke er politisk flertall for dette uansett) så skal det ut på anbud, vurderes og de som eventuelt blir overtallige skal i varetas etter faste spilleregler.

Ingen foreslo noe som ville avhjelpe situasjonen med rask virkning. Når fondene / bankboka er så og si nedtappet og inntektspotensialet i forhold til skatter og avgifter er tøyd maksimalt så er det bare en ting som virker.  Det er  betydelig nedtak av drift ved oppsigelser og reduserte lønns – og pensjonskostnader. Den medisinen får vi nok  neppe høre foreskrives når budsjettet skal opp til endelig behandling i kommunestyret 15.12. Budsjettet skal nå ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager. Det er ingen lystelig lesning.